Konferencia BŠZ 2015

Bratislavský šachový zväz

Re: Konferencia BŠZ 2015

Odoslaťod LuboChess St Máj 13, 2015 9:21 am

Report z volebnej riadnej konferencie Bratislavského šachového zväzu (BŠZ) zo dňa 12. 5. 2015 v Bratislave, v klubovni ŠK Slovan (Gessayova 2 , Bratislava - Petržalka) so začiatkom o 17 hod do cca 22 hod.

Konferencie sa zúčastnilo 24 (miestami prítomných 22-23) delegátov s hlasom rozhodným (riadnym) z 35 oprávnených (podľa veľkosti klubu do 25 členov 1 hlas, nad 25-50 členov 2 delegáti, nad 50 členov - ŠK Slovan, ŠK Doprastav 3 členovia)
presné počty viď http://www.bsz.chess.sk/37-bratislavsky ... zvazu-2015
+ množstvo delegátov s hlasom poradným (doterajší členovia VV BŠZ, Rady BŠZ, KRK BŠZ, pokiaľ neboli riadnymi delegátmi) + hostia (vrátane volebného tímu kandidáta na prezidenta SŠZ), t.j. celkovo cez 30 osôb

(podrobne v prezenčnej listine)

Po úvodných formalitách - otvorenie, schválenie programu, pracovného predsedníctva vedenia konferencie (Šturc, Falťan), mandátovej komisie (Poláčik, Vlček), volebnej komisie (Rathousky, Šimkovič), návrhovej komisie
(Priam, Ch;ripko) nasledovali správy o činnosti VV BŠZ za volebné obdobie 2012-2015 (predniesol predseda BŠZ Peter Falťan), správy o hospodárení BŠZ (za Juraja Pisára Falťan), správy Športovo-technickej komisie -ŠTK BŠZ
(Igor Poláčik), správy komisie mládeže (Stanislav Vlček) doplnená o správu regionálnej šachovej akadémie - Bratislavskej šachovej akadémie (Michal Vrba), správa Rozhodcovskej komisie BŠZ (Ladislav Šipeky)
a správa Kontrolnej a revíznej komisie BŠZ (predniesol jej predseda Ivan Paulička).

Správy za jednotlivé zložky budú prílohou zápisnice a budú publikované na webe BŠZ, snáď upriamim pozornosť na štatistiky P. Falťana o vývoji členskej základne, jej vekového a genderového zloženia za posledné roky
vrátane porovnania nielen BŠZ, ale celej SŠZ (ako píšem bude to na webe, možno aj priestor v iných DF k odborným témam, resp. na celoslovenskej konferencii).

Nasledovala diskusia k predneseným správam, "chlebíčková prestávka", voľba do orgánov BŠZ (vrátane predstavenia kandidáta na predsedu BŠZ Martina Sklára), voľba delegátov BŠZ na konferenciu SŠZ, návrhy nominácii do orgánov SŠZ
Výsledky viď v nižšie v osobitnom príspevku, ktorý bude nasledovať.
(ešte pred ňou dostali priestor na prezentáciu kandidáti na prezidenta SŠZ František Jablonický + za Mareka Zelnického per procuram Michal Vrba, v druhej diskusii dostal priestor k povinným šachovniciam Alexander Riabov, člen volebného tímu Fera Jablonického))

Ku kandidátom na prezidenta SŠZ sa ešte vrátim do osobitného DF ku konferencii SŠZ ("vymámili sme i zloženia tímov, sekretariát a pod., čo sa predošlým krajským konferenciam v iných krajoch úplne nepodarilo.

Opäť nasledovala diskusia, schválenie ďalších uznesení + celkové záverečné schválenie tak ako boli prečítané návrhovou komisiou a záver.

Z uznesení o.i. bol schválený Peter Falťan za čestného člena BŠZ spolu s návrhom celoslovenskej konferencii na schválenie i za čestného člena SŠZ (čo už tu prezentoval i doterajší prezident SŠZ), schválenie odmien za 3-ročné členské obdobie pre 5-členný VV BŠZ (vrátane predsedu) po 100 eur a odporúčanie budúcemu VV BŠZ zaoberať sa analýzou eventuálneho zníženia účastníkov 4. ligy A1 zo 14 na 12 účastníkov (samozrejme po vyhodnoteniach a dotazníkoch ŠTK s klubmi),
ďalej aby sa konkurzy na majstrovské súťaže BŠZ vyhlasovali do 15 decembra.

Diskutovali sa i o povinných šachovniciach, licenciách, naturalizáciách a ďalších záležitostiach, čo už bude ale záležitosťou, resp. kompetenciou celoslovenskej konferencie, resp. nového VV SŠZ.
Otvoril sa i problém s uznášaniaschopnosťou Rady BŠZ (problém so schvaľovaním minulých rozpočtov, tak ako ich predložil VV BŠZ) s rovnakým problémom za dotýka i celoslovenská Rada SŠZ.

Preto do novej Rady BŠZ boli vyslovene volení ľudia, ktorí sľúbili, resp. sa morálne zaviazali, že aspoň 1x do roka pri zasadnutí Rady (schvaľovaní rozpočtu zúčastnia).

To najpodstatnejšie o samotných voľbách do orgánov vzhľadom na rozsah bude samostatný nasledujúci príspevok.
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Konferencia BŠZ 2015

Odoslaťod LuboChess St Máj 13, 2015 10:17 am

Pokračovanie reportu z volebnej riadnej konferencie Bratislavského šachového zväzu (BŠZ)

Voľby prebiehali podľa schváleného volebného poriadku.

Voľby delegátov na konferenciu SŠZ prebiehali tajne vzhľadom na väčší počet záujemcov než miest pre BŠZ (8 na 6 miest)

Ostatné voľby prebiehali verejne vzhľadom k tomu, že bol len 1 kandidát na predsedu BŠZ a do ostatných orgánov bol síce väčší počet navrhnutých kandidátov, avšak tým, že sa niektorí vzdali nominácii
bol presný počet miest (zvyšné 4 miesta do VV BŠZ, 9 miest do Rady a 3 miesta do Kontrolnej a revíznej komisie) uľahčili prácu delegátom a členom volebnej komisie a tak i tieto voľby mohli byť verejne, resp. aklamačne.

Zvolené orgány:

Predseda BŠZ a predseda VV BŠZ - Martin Sklár (jediný kandidát) - ŠK Doprastav Bratislava

(doterajší predseda BŠZ Peter Falťan vopred avizoval, že už nemieni kandidovať)

členovia Výkonného výboru Bratislavského šachového zväzu (okrem predsedu): 5-členný (1+4)

Stanislav Vlček (ŠK Doprastav Bratislava) - plánuje sa naďalej venovať prioritne mládeži
Ladislav Šipeky (ŠK Dúbravan) - plán rozhodcovskú a športovo-technickú komisiu BŠZ
Milan Beňo (ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava)
Miroslav Kleman (ŠK Modra)

Nominácie do VV BŠZ sa vzdali Gustav Šturc (ŠK Slovan Bratislava), ktorý bol zvolený za člena Rady BŠZ + prisľúbil prípadne pomôcť VV ako pokladník
a Anton Ludwig (ŠK Senec) rovnako zvolený do Rady BŠZ

Z hľadiska kontinuity pokračuje vo VV BŠZ Vlček, Beňo, naopak doterajší členovia Poláčik a Falťan prešli do Rady BŠZ (+ Igi je navrhnutý i do VV, resp. ŠTK SŠZ, Peter i do Rady SŠZ),
doterajší člen VV BŠZ Juraj "Yuri" Pisár už nekandidoval, Laco Šipeky sa i doteraz zapájal v práci BŠZ ako predseda rozhodcovskej komisie BŠZ (a člen RK SŠZ)
naopak Martin Sklár a Mirek Kleman predstavujú novú funkcionársku krv.

Rada Bratislavského šachového zväzu

V Rade BŠZ bola na konferencii odhlasovaná zmena počtu členov z 11 na 9 (asi jediné tesné hlasovanie vzhľadom k tomu, že časť delegátov bola za zachovanie doterajšieho počtu 11 a časť chcela ísť ešte radikálnejšie
na 7, všetky ostatné verejné hlasovania boli buď absolútnou väčšinou alebo jednomyseľne)

Členovia Rady BŠZ (zo svojich členov si zvolia predsedu BŠZ, doterajším predsedom bol G. Šturc): - každý klub mohol mať max. 1 člena (9 členov)

Peter Lukáč (ŠK Dúbravan)
Peter Falťan (ŠK Krasňany)
Miroslav Hirjak (ŠK TV Karlová Ves)
Gustav Šturc (ŠK Slovan Bratislava)
Anton Ludwig (ŠK Senec)
Igor Dubeň (ŠK Strelec Devínska Nová Ves)
Vladimír Cebo (ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava)
Igor Poláčik (ŠK Doprastav Bratislava)
Eduard Šimkovič (ŠK Láb)


nominácie na člena Rady sa vzdal Marek Horváth (ŠK Modra), Štefan Priam (ŠK Doprastav Bratislava návrh na kandidatúru neprijal, odporúčil Igiho)

Z doterajšej Rady tak ostali len Šturc, Ludwig a Cebo, naopak obmenil sa členovia O. Danada (zmena kluby v inom kraji), Valach, Kučera, Ra. Kevický, Mikulášek, Kuma, Kundrák, Vl. Šošovička


Kontrolná a revízna komisia BŠZ (3 členovia zo svojich členov si zvolia predsedu)

Ivan Paulička (ŠK Slovan Bratislava)
František Goga (ŠK Doprastav Bratislava)
Andrej Ferik (ŠK DK Ružinov)

doterajší člen KRK opätovne navrhnutý Ľubomír Ch;ripko (ŠK Slovan Bratislava) sa vzdal nominácie v prospech p. Pauličku a ďalší doterajší člen KRK Štefan Priam (ŠK Doprastav Bratislava) nekandidoval


Návrhy (nominácií) do orgánov SŠZ

Rada Slovenského šachového zväzu za Bratislavský kraj

Gustav Šturc (Šk Slovan Bratislava), Peter Falťan - ŠK Krasňany - pôsobili aj doteraz), náhradník Pavol Pytlík (ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava)

Návrh na prezidenta SŠZ - žiadna nominácia (delegáti sa slobodne bez zaväzovania a odporúčania rozhodnú na konferencii podľa programov a výsledných nominácií)

Návrh do Výkonného výboru SŠZ Igor Poláčik (ŠK Doprastav Bratislava), návrh BŠZ najmä na pozíciu ŠTK (z doterajších kandidatúr ho "menovali" aj Martin Huba/Marek Zelnický), ale bez ohľadu na prezidenta Igi by mohol byť nový vynikajúci ŠTK-kár ("Falťanovský nástupca)

Návrh do Kontrolnej komisie SŠZ Ľubomír Ch;ripko (ŠK Slovan Bratislava)

Delegáti BŠZ na konferenciu SŠZ v Ružomberku (6 miest)

v tajnom hlasovaní z 8 záujemcov:

- Martin Sklár (ŠK Doprastav Bratislava), nový predseda BŠZ
- Ľubomír Ch;ripko (ŠK Slovan Bratislava)
- Ladislav Šipeky (ŠK Dúbravan)
- Peter Falťan (ŠK Krasňany)
- Milan Beňo (Šk Lokomotíva Caissa Bratislava)
- Michal Vrba (ŠK Doprastav Bratislava)

1. náhradník Anton Ludwig (ŠK Senec)
2. náhradník Miroslav Kleman (ŠK Modra)

Za riadneho delegáta nekandidoval napriek návrhu ani Gustav Šturc (ŠK Slovan Bratislava), ktorý bude ako delegát s hlasom poradným tak či tak z titulu podpredsedu Rady SŠZ a navrhnutého člena na vedenie konferecnie v 3-člennom pracovnom predsedníctve (Šturc, Pekár, Gregor)
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Konferencia BŠZ 2015

Odoslaťod LuboChess St Máj 13, 2015 10:19 am

Ostatné info najmä dotýkajúce sa už celoslovenských volieb dodatočne v príslušných vláknach venujúcim sa konferencii SŠZ a prezidentským kandidátom
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Konferencia BŠZ 2015

Odoslaťod mishik St Máj 13, 2015 10:01 pm

Peter Falťan - otvorenie konferencie BŠZ 2015


Igor Poláčik - správa ŠTK BŠZ 2015


Stanislav Vlček - správa o mládeži BŠZ 2015


Michal Vrba - správa regionálnej šachovej akadémie BŠZ 2015


Ladislav Šipeky - správa rozhodcovskej komisie BŠZ 2015


Martin Sklár - predstavenie kandidáta na predsedu BŠZ 2015


František Jablonický - predstavenie kandidáta na prezidenta SŠZ 2015


Michal Vrba - predstavenie kandidatúry Mareka Zelnického; kandidáta na prezidenta SŠZ 2015


Karol Rathouský - vyhlásenie výsledkov voľby delegátov na konferenciu SŠZ 2015


Alexander Riabov - prezentácia povinná šachovnica SŠZ 2015
Obrázok používateľa
mishik
 
Príspevky: 778
Založený: Po Sep 08, 2008 10:43 am

Re: Konferencia BŠZ 2015

Odoslaťod Martin Huba Št Máj 14, 2015 11:14 am

Veľmi zaujímavé videá....

Bratislavský krajský šachový zväz sa zachoval veľmi férovo a novému vedeniu prajem len úspechy!

Ďakujem za podporu v otázke Petra Falťana a jeho čestného členstva v SŠZ, úprimne.

Kto si neváži svoju minulosť, nezaslúži si úspešnú budúcnosť...
Obrázok používateľa
Martin Huba
 
Príspevky: 3859
Založený: Ut Feb 12, 2008 8:44 pm

Re: Konferencia BŠZ 2015

Odoslaťod LuboChess Pi Máj 22, 2015 12:34 pm

Po konferencii BŠZ si Rada BŠZ stihla zvoliť svojho predsedu Rady BŠZ Petra Falťana, VV BŠZ (predseda Martin Sklár zvolený na konferencii) si zo svojich členov zvolila podpredsedu VV BŠZ Stanislava Vlčeka,

čakáme ešte na zvolenie predsedu Kontrolnej a revíznej komisie BŠZ (pravdepodobne niekto z dvojice Paulička - Goga)
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Konferencia BŠZ 2015

Odoslaťod LuboChess Ut Jún 02, 2015 2:24 pm

Pre úplnosť zápisnica z konferencie i s prílohami + uznesenia na webovej stránke BŠZ

http://www.bsz.chess.sk/bsz/konferencie

Prehľad všetkých nových orgánov BŠZ i komisií

http://www.bsz.chess.sk/bsz/organy

Mimo tých, ktoré tu odzneli (predseda BŠZ Martin Sklár, predseda rady BŠZ Peter Falťan atď.) za predsedu Kontrolnej a revíznej komisie BŠZ si KRK opätovne zvolila zo svojich radov

Ivana Pauličku
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Konferencia BŠZ 2015

Odoslaťod LuboChess Pi Máj 06, 2016 10:29 am

Krajská konferencia BŠZ 2016 sa konala 28. apríla 2016 na Doprastave, viď

http://bsz.chess.sk/37-bratislavsky-sac ... a-bsz-2016


Okrem bežnej agendy (správy o činnosti) konferencia potvrdila kooptovaného nového člena VV BŠZ Pavla Pytlíka namiesto Milana Beňa, ktorý sa vzdal funkcie zo zdravotných dôvodov

+ schválila predsedov komisií - ŠTK BŠZ L. Šipeky, KM (mládež) S. Vlček, Rozhodcovská - P. Pytlík

+ zvolila 4 delegátov (a náhradníkov) na celoslovenskú konferenciu SŠZ vo Zvolene - G. Šturc, M. Sklár, Ľ. Ch., L. Šipeky (náhradníci A. Ludwig, S. Vlček),
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Konferencia BŠZ 2015

Odoslaťod sipkes Ne Máj 08, 2016 1:48 pm

Ja len doplním presné počty hlasov:
G. Šturc - 12, L. Šipeky - 10, M. Sklár - 9, Ľ. Ch. - 8, (náhradníci A. Ludwig - 6, S. Vlček -3)
Laco Šipeky
sipkes
 
Príspevky: 91
Založený: St Jún 03, 2009 8:52 am

Predchádzajúca

Naspäť na Bratislava

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 2 hostí.