Tréningové strediská mládeže

Šach na školách, súťaže, tréning, ...

Tréningové strediská mládeže

Odoslaťod Július Gajarský Ut Feb 16, 2010 10:59 pm

V súvislosti s témou Listina talentov SŠZ, otváram aj tému, ktorá s ňou úzko súvisí - aj keď podrobnejšiu diskusiu na túto tému navrhujem nechať si (...aby sme nechytali príliš veľa zajacov odrazu...) až po MSR mládeže 2010 v Ružomberku (Tam, koniec-koncov možno bude príležitosť si aj na túto tému vymeniť názory) Bol by som rád, keby táto diskusia pomohla vedeniu SŠZ pri rozhodovaní, ako ďalej smerovať TSM a bola impulzom pre všetkých, ktorých sa práca TSM týka k hľadaniu prístupov, ktoré by mohli skvalitniť prípravu talentovanej šachovej mládeže na Slovensku.

Opäť sa budem snažiť vychádzať z (oficiálnych) materiálov týkajúcich sa TSM, ktoré sa podarilo nájsť na stránke SŠZ (ďakujem, ak ma opravíte či doplníte):

Výzva SŠZ na zriaďovanie tréningových stredísk mládeže (21.5.2007 - Rudolf Diviak)
Výkonný výbor SŠZ na svojom zasadaní 19. mája v Žiline schválil smernicu pre zakladanie tréningových stredísk mládeže. Uskutočnil tak ďalší praktický krok v budovaní systému prípravy talentovanej mládeže. Tento systém rešpektuje novú koncepciu Ministerstva školstva SR a názory odborníkov z Národného športového centra (NŠC), ktoré je odborným orgánom MŠ SR pre oblasť prípravy športovcov v Slovenskej republike.
Máme záujem o zriadenie tréningových stredísk mládeže pri silných mládežníckych kluboch, ktoré majú kvalitných trénerov, schopných na vysokej úrovni s talentovanou mládežou dlhodobo pracovať. Máme záujem o zriadenie zväzových tréningových stredísk mládeže, ktoré podchytia talenty z menších klubov a umožnia im prípravu pod vedením kvalifikovaného ténera v skupine rovnocenných talentovaných spoluhráčov.Smernica SŠZ pre zriadenie tréningového strediska mládeže

Tréningové stredisko mládeže je organizačná jednotka, ktorá zabezpečuje pravidelnú a systematickú prípravu skupiny talentovanej mládeže. Dôvodom pre zriadenie strediska je okrem koordinácie činnosti v oblasti vzdelávania mládeže aj združovanie finančných prostriedkov na krytie časti nákladov jeho činnosti (prostriedky SŠZ, prostriedky klubov, prostriedky rodičov).
Zriaďovateľom strediska môže byť šachový klub (oddiel), právnická osoba, alebo skupina fyzických osôb. Ak stredisko zriadila právnicka osoba, alebo ak má stredisko právnu subjektivitu, nakladá so združenými prostriedkami v zmysle dohody so SŠZ a zodpovedá za dodržanie platných právnych noriem Slovenskej republiky. Ak stredisko zriadila skupina fyzických osôb, prostriedky sa združujú na účte SŠZ a finančné operácie uskutočňuje SŠZ na zálade podkladov organizačného pracovníka strediska.
Pracovná skupina je najmenej osemčlenná skupina mládeže, ktorá má záujem o dlhodobú intenzívnu prípravu pod vedením skúseného trénera. V skupine musí byť aspoň polovica členov zapísaná na listine talentov SŠZ. Do skupiny smú byť zaradení hráči a hráčky patriaci do vekovej kategórie do 14 rokv a mladší.
Organizačný pracovník strediska zabezpečuje prípravu sústredení po organizačnej stránke, komunikáciu s trénerom a rodičmi členov tréningovej skupiny. Súčasne je osoba, ktorá je partnerom pri jednaní SŠZ so strediskom talentovanej mládeže. V odôvodnených prípadoch môže byť organizačným pracovníkom aj tréner.
Štatút tréningového strediska mládeže priznáva stredisku VV SŠZ na základe žiadosti zriaďovateľa strediska. V žiadosti musia byť uvedené údaje o zriaďovateľovi, organizačnom pracovníkovi, trénerovi. Ďalej musí žiadosť obsahovať zoznam členov tréningovej skupiny, plán práce (počet schôdzok a počet pracovných hodín).
Stredisko môže požiadať o podporu viacerých pracovných skupín. V takom prípade podáva žiadosť za každú skupinu samostatne.
Štatút strediska sa priznáva na obdobie školského roka, dohoda o združení finančných prostriedkov sa uzatvára na obdobie semestra (jesenný semester od 1.9. do 31.12 , jarný semester od 1.2 do 31.5. ).
Dohodu o združení finančných prostriedkov uzatvára SŠZ s tými strediskami, ktorým priznal štatút strediska talentovanej mládeže. Dohoda stanovuje objem financií zo strany SŠZ, objem financií zo strany klubu a rodičov, definuje spôsob ich použitia a spôsob ich vyúčtovania.

Termíny :
Podanie žiadosti o priznanie štatútu strediska talentovanej mládeže (do 15.júna bežného roka)
Zverejnenie zoznamu schválených stredísk talentovanej mládeže ( do 31. júla bežného roka)
Uzatvoenie dohody o združení finančných prostriedkov ( do 31. augusta pre jesenný semester)
Uzatvoenie dohody o združení finančných prostriedkov ( do 31. januára pre jarný semester)
Vyúčtovanie združených finančných prostredkov ( do 31. januára pre jesenný semester)
Vyúčtovanie združených finančných prostredkov ( do 30. júna pre jarný semester)

Scválené na zasadnutí VV SŠZ v Žiline dňa 19. mája 2007
Július Gajarský
 
Príspevky: 1487
Založený: Po Jún 22, 2009 9:47 pm

Re: Tréningové strediská mládeže

Odoslaťod Július Gajarský Ut Feb 16, 2010 11:24 pm

Ešte zoznam tréningových stredísk mládeže:

V súlade s dlhodobou koncepciou práce v trénerskej oblasti schválil 26. augusta 2007 Výkonný výbor SŠZ na svojom zasadaní zoznam tréningových stredísk talentovanej mládeže. Úlohou týchto stredísk je príprava mladých šachistov, ktorí dosiahli v minulosti dobré výsledky a umožniť im systematickú prácu s kvalifikovaným trénerom. Za týmto účelom budú strediská združovať prostriedky na svoju činnosť a prispeje im aj SŠZ. Veríme, že projekt SŠZ bude akceptovať aj Ministerstvo školstva SR a v roku 2008 ho bude dotovať. Cieľovou skupinou projektu sú adepti šachu vo veku do 12 rokov. Predpokladáme, že do tejto etapy vzdelávania mladých šachistov zapojíme 100 až 200 talentovaných detí.

Strediská v priloženom zozname dostanú pridelený štatút TSM. V zozname sú uvedení aj vedúci tréneri jednotlivých stredísk. V prvej polovici septembra sa uskutoční prírava zmlúv medzi TSM a SŠZ. V zmluvách bude dohodnutá výška dotácie SŠZ a podmienky jej poskytnutia.
29.8.2007 Rudolf Diviak


Schválený zoznam TSM na zasadnutí VV SŠZ 26.8.2007:

Zriaďovateľ TSM Vedúci tréner TSM ELO Ďaľší tréneri TSM

CTM Banská Bystrica WFM Zuzana Gregorová 2198F Zdenek Gregor
Bardejov, KK FM Martin Krajňák 2290F
Bardejov, KK Vladislav Novák 1921N
Dunajská Streda, ŠK Jozef Ráchela 2145F Milan Ráchela
IM Sergej Berezjuk IM Sergej Berezjuk 2448F Pavel Benčo, Miroslav Roháček
Komárno, KŠC Imre Kukel 2128F
Liptovský Mikulš, LŠŠ Peter Paleček 2283F Bohuslav Muríň
Osuské, ŠK IM Róbert Tibenský 2467F Tomáš Perička
Prešov, Slávia PU Peter Demeter 2354F Patrik Derfiňák, Alena Mrvová
Žilina, TJ Mladosť Matej Vparina 2250F Marcel Štefánik
Považská Bystrica, Spartak Milan Chovanec 2210F Peter Budaj
Košice IM Ladislav Kotán 2434F
Bratislava, ŠK Doprastav FM Stanislav Vlček 2326F Boris Rintel
Turčianske šachové centrum Ján Hyll 2048F Zavarský, Bartek, Baleja, Bálint

Zoznam bol schválený na zasadaní VV SŠZ dňa 26 augusta 2007 v Liptovskom Mikuláši.
V kolónke ELO je uvedená najvyššia hodnota z histórie ELO na stránke http://www.fide.com


Doplnenie 28.9.2008 na zasadnutí VV SŠZ
U20-07-2008 VV SŠZ schvaľuje doplnenie zoznamu tréningových stredísk mládeže o SK Komplet Modranka – organizačný pracovník Ing. Július Gajarský, tréner GM Tomáš Likavský.


Toľko sa mi podarilo zozbierať z informácií na stránke SŠZ. Opäť budem rád, keď sa doplnia či opravia informácie týkajúce sa TSM

Taktiež budem rád, ak sa do diskusie zapoja aj ľudia, ktorí sa okolo TSM pohybujú, prípadne si vymeníme skúsenosti a pomôžeme nájsť riešenie problémov, ktoré okolo TSM máme a tiež si navzájom poradíme...

P.S.
Jedným z podnetov na otvorenie tejto diskusie sú aj moje čerstvé skúsenosti zo včerajška, keď som odovzdával projekt na zabezpečenie činnosti (prostriedkov na činnosť) nášho TSM - TIRNAVIA šachových nádejí so žiadosťou o dotáciu na VÚC... Ale k tomu sa možno dostanem až neskôr, keď sa tu preberú základné veci okolo TSM

Ďakujem.
Július Gajarský
 
Príspevky: 1487
Založený: Po Jún 22, 2009 9:47 pm

Re: Tréningové strediská mládeže

Odoslaťod Jozef St Feb 17, 2010 9:06 am

TSM v SŠZ ... znie to pekne, ale to je pri porovnaní s TSM v iných športoch asi tak všetko. Mám známeho mladého trénera futbalu, ktorý pracuje oficiálne (žije z toho a zdá sa celkom dobre)ako tréner TSM.Pred dvoma rokmi som si s ním trochu na túto tému podebatil a zistenie bolo zaujímavé.Jeho príjem za trénovanie pozostával z troch častí a jednou z nich bola odmena z prostriedkov MŠ lebo bol ako tréner TSM. Trochu som si začal porovnávať a zistil som, že TSM v SŠZ sú len interné názvy pre niekoľko tréningových skupín. TSM v SŠZ nie sú nijako dotované MŠ (viď stránka MŠ).Prečo je to tak? Jednoducho,
SŠZ nevie splniť podmienky na udelenie oficiálneho názvu TSM. Napríklad trénerom TSM môže byť človek určitej vysokej kvalifikácie. Žiaľ na Slovensku nie je akreditačné miesto pre udeľovanie trénerských kvalifikácii (to čo sa teraz urobilo je opäť len interné vyhovujúce len napr. pre voľnočasové aktivity) a získať v súčasnosti akreditačné miesto (certifikát) je údajne veľmi finančne náročné a tak nemáme trénerov spĺňajúcich požiadavku MŠ pre TSM. To je informácia stará asi 2 roky a neviem čo sa zmenilo za to obdobie, ale isto viem, že niekedy keď sa akreditácia dala pre Slovensko získať oveľa jednoduchšie sme zaspali a nekonali. Žiaľ ...
To čo som písal je možno už teraz nepresné, ale verím,že tí čo to poznajú lepšie, to uvedú na správnu mieru a poiformujú nás...napr. počas M SR v Rbk.
Jozef
 
Príspevky: 2141
Založený: Po Jan 28, 2008 1:06 pm

Re: Tréningové strediská mládeže

Odoslaťod Július Gajarský Ne Feb 21, 2010 11:53 pm

Jozef - a tie licencie trénerov čo od záveru minulého roka udeľuje SŠZ je čo? Veď som to pochopil tak, že práve pre TSM je to požiadavka... A kto druhý by mal udeľovať trénerské licencie pre mládež, ako šachový zväz? Pre futbal ich tiež prideľuje SFZ - či UEFA??
Ostatné kritériá MŠ pre TSM - viete o nich viacej?
Július Gajarský
 
Príspevky: 1487
Založený: Po Jún 22, 2009 9:47 pm

Re: Tréningové strediská mládeže

Odoslaťod Jozef Po Feb 22, 2010 7:30 am

Lenže Futbalový zväz má akreditáciu na ich udeľovanie .....
Jozef
 
Príspevky: 2141
Založený: Po Jan 28, 2008 1:06 pm

Re: Tréningové strediská mládeže

Odoslaťod Martin Huba Po Feb 22, 2010 10:24 am

Debata okolo akreditácií mi pripomína Ťapákovcov :) Debatujúci o nich nič nevedia, ale ako výhovorku ich vedia použiť...

Ak sa chce niekto niečo o akreditáciách dozvedieť, musí jednoducho zdvihnúť zadok a ísť na MŠ SR ;)

Moja firma asi 15 rokov robí aj školenia a neviem koľko rokov z toho aj akreditované MŠ SR....

Takže veľmi stručne:
1. akreditácia na Slovensku podľa mňa nemusí mať nič spoločné s kvalitou (podobne aj SŠZ svojimi licenciami musí zabezpečiť, aby náš interný systém kvalitu podporoval, čo samotné "papiere" nezaručia...).
2. Na Slovensku je určite okolo 10 000 akreditácií MŠ SR (pre názornosť) takže získať akreditáciu nie je nejako obzvlášť ťažké....
3. Akreditácia prináša so sebou extra byrokraciu, o ktorej sa mi tu nechce písať....pre SŠZ je otázka, či niečo získa akreditovaním (peniaze, penízky, peníze...), o čom pochybujem, ale ešte som nevzdal určité úsilie to zvrátiť....

Ale naozaj myslím, že akreditácia nie je čarovný prútik, ktorý oživí TSM....

TSM sú regionálne centrá, takže starostlivosť o ich podporu by mali zabezpečovať KŠZ...

Viem si predstaviť, že by SŠZ prispel na TSM (aby sme podporili jednotnosť prístupu k danej problematike) ale:

1. spolu s KŠZ
2. TSM by museli službami geograficky pokryť celé Slovensko
3. TSM by museli rozšíriť svoju pôsobnosť (napr. náborové turnaje, školenia vedúcich krúžkov, spolupráca s klubmi, rapid turnaje....starostlivosť o talenty z regiónu nie ich lanárenie z klubu do klubu).
4. Výsledky práce TSM by museli byť merateľné a pravideľne vyhodnocované....

Otázkou je, či niečo podobné, čo som uviedol, sú schopné plniť súčasné TSM....a koľko TSM potrebujeme, aby nám pokryli Slovensko...
Obrázok používateľa
Martin Huba
 
Príspevky: 3859
Založený: Ut Feb 12, 2008 8:44 pm

Re: Tréningové strediská mládeže

Odoslaťod Ondrej Danada Po Feb 22, 2010 12:54 pm

Martin, určite nemáš pravdu s tým, že TSM sú regionálne (ak región <= kraj). Zoberme si napr. bývalé TSM ŠK Osuské. Od ktorého kraja máme pýtať, keď naša pôsobnosť siaha cez 3 kraje? Sústredenia sa tiež konávali v 2 rôznych krajoch.

TSM by museli službami geograficky pokryť celé Slovensko.
Práve pre to by SŠZ nemal delegovať TSM na kraje, ale starať sa o to sám, aby dohliadol na to, že peniaze idú práve tam, kde sa pracuje a nie, že sa zopár funkcionárov v nejakom kraji dohodne, ako si ich prerozdelia. Pokiaľ sa stanovia nejaké všeobecné kritéria, budú sa vykazovať fiktívne TSM. Pokiaľ nebude podpora, TSM budú len tam, kde práca s mládežou má svoju tradíciu. Treba prísť s dobre premyslenou centrálnou koncepciou podpory a kontroly.

Výsledky práce TSM by museli byť merateľné a pravideľne vyhodnocované

Merateľné určite sú, keď sa sľúbi TSM podpora, budú ochotne aj vyhodnocovať.


TSM by museli rozšíriť svoju pôsobnosť (napr. náborové turnaje, školenia vedúcich krúžkov, spolupráca s klubmi, rapid turnaje....starostlivosť o talenty z regiónu nie ich lanárenie z klubu do klubu).

Toto je podľa mňa nezmysel. Práca z mládežou sa skladá z 3 fáz:
1. nábor (krúžky na MŠ a ZŠ, tábory, rapidy, GPX)
2. práca s talentmi (klubové tréningy, sústredenia, TSM)
3. práca so špičkou (individuálne tréningy)
Nemôžete chcieť po TSM, aby pokrývalo všetky 3 fázy, veď TSM je zriadené na to, aby čo najefektívnejšie realizovalo bod č. 2 - práca s talentmi.

Na Osuskom okrem iného máme:
- Regionálny šachový festival detí a mládeže je súčasťou GPX
- školenia vedúcich krúžkov s individálnym prístupom u nás máme už skoro 10 rokov, Rasťo Diviak, Tomáš Perička a ja sme toho výsledkom.
- Šachový tábor Žubrienky vznikol ešte skôr ako TSM
- Šachový tábor Koník organizuje KŠN Bratislava v spolupráci s ŠK Osuské a má už dlhú tradíciu
- šachové krúžky vo viacerých CVČ a ZŠ
- zapájanie hráčov do líg
Nič z tohto však neorganizuje priamo TSM, ale klub. Veď TSM je skratka od Tréningová skupina mládeže. Z toho treba odvodiť:
- že ide o konkrétnu konzistentnú skupinu
- že členovia skupiny sú mládežníci
- že cieľom tejto skupiny je skupinový tréning

Pokiaľ chceme zrušiť štatút TSM a vymyslieť niečo nové, čo by malo širšiu pôsobnosť ako trénovanie, bolo by to riešením, ale nie príliž dobrým, pretože ak chceme podporovať TSM a chceme zvyšovať ich počet nie na úkor kvality, tak musíme:
- minimalizovať byrokraciu, aby založenie TSM bolo jednoduché a zvládol to ktokoľvel, kto chce pracovať s mládežou, bolo by dobré spísať návod
- stanoviť nutné podmienky pridelenia štatútu TSM
- stanoviť jasné kritériá, ako merať úspešnosť TSM
- urobiť koncepciu podpory a kontroly TSM (či podporovať každé TSM alebo len úspešné TSM, príp. 5 najúspešnejších TSM, ...)

Otázkou je, či niečo podobné, čo som uviedol, sú schopné plniť súčasné TSM....a koľko TSM potrebujeme, aby nám pokryli Slovensko...

Treba prehodnotiť podmienky, ak sa odbúrajú nezmyselné požiadavky na robenie náborov a pod. vecí, čo s TSM priamo nesúvisia, myslím, že zopár TSM sa najde.
Koľko? To závisí od toho, koľko máme na Slovensku talentov. TSM nám pokrýva celé Slovensko vtedy, ak nám pokrýva všety talenty (+/- talenty, čo nemajú záujem, a neoficiálne talenty, čo z najrôznejších dôvodov nezískali štatút talent).
Je absolútny nezmysel robiť štruktúru TSM tak, aby boli povedzme min 2 TSM v každom kraji a pod. TSM je práca s talentmi a malo by byť tam, kde talenty sú, t.j. geografické rozloženie TSM po Slovensku by malo zodpovedať geografickému rozloženiu talentov, čo myslím je aj pravda.
Obrázok používateľa
Ondrej Danada
 
Príspevky: 1486
Založený: Po Nov 17, 2008 7:17 pm
Bydlisko: Bratislava

Re: Tréningové strediská mládeže

Odoslaťod Jozef Rachela Po Feb 22, 2010 8:51 pm

Tréningové strediská mládeže by som ozaj nechal na aktivitu KŠZ, aj keď niektoré TSM spadá pod 3 kraje. Je to vlastne ich výhoda. Môžu participovať z 3 krajov. V Dun.Strede sme len v jednom kraji, ale vyrástli tu viacerí majstri SR ako v trojkrajových TSM. A myslím, že tam treba hladať riešenie. Ako zlepšiť prácu s mládežou, nie chytračením a mudrovaním. Vlastnou prácou a tvorivosťou. Vlastným pričinením. Asi tie aktivity, ktoré tu vyjadrili niektorí prispievatelia
sú nedostatočné, treba ich zkvalitniť. Myslím, že v tom spočíva problém.
Jozef Rachela
 
Príspevky: 377
Založený: Po Feb 23, 2009 9:49 am

Re: Tréningové strediská mládeže

Odoslaťod Ondrej Danada Po Feb 22, 2010 9:43 pm

pán Ráchela,
nemyslím si, že by to niektorí prispievatelia robili zle, nekvalitne, a len mudrovali, proste to začali robiť neskôr ako u Vás, a preto sa výsledky prejavia až o pár rokov. Som zvedavý, koľko majstrov SR budete mať o 5 rokov, až Vám Vaše úspechy minulosti, ktorými sa teraz ešte pýšite, zostarnú.

Čo sa týka 3-krajových TSM, je to ich výhodou, že sa môžu uchádzať o dotácie z 3 krajov, ale v konečnom dôsledku nedostanú od ani jedného, lebo každý kraj uprednostní iné (či už reálne alebo fiktívne) TSM. Ja som Vám napísal vážne argumenty prečo by to mal robiť radšej SŠZ miesto krajov. Vy mne na to, že by ste to radšej nechali krajom bez akéhokoľvek pokusu o argumentáciu, ešte s poznámkou o chytráčení a mudrovaní.

Mám vážne obavy, že ak budú TSM podporovať kraje, niekde sa podpora nedostane tam, kde by si ju zaslúžili, zatiaľ čo inde sa budú fondy deliť medzi funkcionármi s fiktívnymi TSM, lebo nie je čo podporovať!
Obrázok používateľa
Ondrej Danada
 
Príspevky: 1486
Založený: Po Nov 17, 2008 7:17 pm
Bydlisko: Bratislava

Re: Tréningové strediská mládeže

Odoslaťod Jozef Rachela Po Feb 22, 2010 9:58 pm

Ondrej,
nemyslím to s Vami vôbec ináč ako si to myslíte. Som len toho názoru, že treba aj s tou Vašou mládežou začať pracovať trošku ináč. Najdôležitejšie sú výsledky, či sa to niekomu páči , alebo nie. A tie zatial nie sú výraznejšie ako v iných strediskách...
O nás nemajte strach. Máme teraz vákuum v určitých kategóriách, vieme o ňom a teda sme začali na tom pracovať, aby sme ho vyplnili. Výsledky však zatial
máme, niektorých to možno bolí, ale budú aj za pár rokov, aj keď od nás mnohí odídu za ešte lepšími podmienkami. Zapracujeme na tom a bez pomoci
iných. A o tom to je.
Jozef Rachela
 
Príspevky: 377
Založený: Po Feb 23, 2009 9:49 am

Ďalšia

Naspäť na Deti a mládež

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 5 hostí.