Vysokoškolský šach

Vysokoškolský šach

Odoslaťod sipkes St Nov 11, 2015 12:30 pm

VYSOKOŠKOLSKÝ ŠACH
Vysokoškolský šport na Slovensku je v súčasnosti zastrešovaný Slovenskou asociáciou vysokoškolského športu (SAUŠ). Poslaním SAUŠ je vytvárať podmienky na činnosť všetkých subjektov v nej združených s cieľom podporovať a zabezpečovať rozvoj vysokoškolského športu na všetkých výkonnostných úrovniach. Masovým rozvojom telesnej výchovy a športu rozvíjať športové hodnoty a napomáhať rozvoju športu v duchu vysokoškolského života. Výkonnostným a vrcholovým športom zabezpečovať reprezentáciu univerzitného športu na podujatiach organizovaných FISU (Medzinárodná federácia univerzitného športu) a EUSA (Európska asociácia univerzitného športu). Pri zabezpečovaní týchto úloh SAUŠ úzko spolupracuje s Ministerstvom školstva SR, s ktorým bola v roku 1997 podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci, spoločnej koordinácii a organizovaní telesnej výchovy a športu na vysokých školách, VŠ telovýchovnými jednotami a klubmi v Slovenskej republike.

Medzi športy, ktoré majú svoje zastúpenie v SAUŠ, patrí aj šach. Sekcia šachu pri SAUŠ v súčasnosti pracuje v zložení: doc. Ing. Anton Geffert, CSc. z TU vo Zvolene (predseda), Mgr. art., Mgr. Ladislav Šipeky z STU Bratislava (člen).
Aj keď šach vo všeobecnosti v slovenskej spoločnosti (a ani v SAUŠ) nemá takú popularitu a publicitu, ako športy, ktoré sú viac na očiach (atletika, basketbal, futbal, hokej, lyžovanie a pod.), v poslednom období sa šachistom podarilo zlepšiť kontakty a nadviazať aktívnejšiu spoluprácu s SAUŠ. Dôkazom zlepšenej spolupráce SŠZ so SAUŠ je účasť šachistov v r. 2011 na 11.AMS 2011 vo švajčiarskom Zürichu a na 26.LU v čínskom Shenzhene, ako aj účasť v r. 2013 na 27.LU v ruskej Kazani. Aby sa táto spolupráca mohla v najbližšom období lepšie rozvíjať, prinášame pre lepšiu informovanosť šachovej verejnosti niekoľko užitočných informácií o vysokoškolskom športe.

Systém vysokoškolských súťaží
Na základe zhodnotenia systému vysokoškolských súťaží v predchádzajúcom období, návrhov predsedov športových komisií SAUŠ i návrhov predsedov regionálnych rád SAUŠ a vybraných predsedov športových komisií SAUŠ by sa mal zachovať doterajší systém s malými úpravami:
1. Masové súťaže VŠ
2. Vysokoškolská liga /VŠL/, finále univerzít SR
3. Regionálne súťaže /RS/
4. Akademické majstrovstvá SR / AM SR /
5. Univerziády Slovenskej republiky / U SR /
6. Európske súťaže / EUSA /
7. Akademické majstrovstvá sveta / AMS /
8. Svetové univerziády / SU /
1/ Masové súťaže
Organizátormi týchto súťaží sú spravidla KTVŠ a ÚTVŠ v spolupráci s VŠTJ a VŠK (telovýchovnými jednotami a klubmi). Veľkou výhodou je, ak je prepojenie a spolupráca medzi KTVŠ , VŠTJ a VŠK, pretože pri týchto podujatiach je potrebné využiť potenciál učiteľov VŠ.
Súťaže sú organizované ako:
- jednorázové - sú spravidla organizované pri významných príležitostiach ako Deň študentstva 17.novembra, významné výročia VŠ telovýchovných jednôt a klubov, vianočné a mikulášske podujatia alebo súťaže vyhlasované funkcionármi príslušnej fakulty – univerzity /pohár dekana, pohár rektora/. Čoraz častejšie sú organizované v menej tradičných a upravených formách jednotlivých športov /frisbee, mix-volejbal, mix basketbal, ženský futsal, mix florball/. Samostatnou formou pozitívneho vzťahu k telesnej výchove a športovým aktivitám je organizovanie športových dní univerzít alebo fakúlt pod rôznymi názvami /Športový deň univerzity, fakulty Športové dni rektora, dekana/. Účastníkmi môžu byť študenti, absolventi, zamestnanci a učitelia fakúlt a univerzít.
- dlhodobé – organizujú sa v rámci fakulty /fakultné ligy, medziročníkové ligy/, univerzitné súťaže medzi fakultami príslušnej univerzity. Tieto si organizujú študenti sami vo voľnom čase, nie sú postupové ani kvalifikačné. Môžu sa riadiť súťažnými zväzovými predpismi, prípadne ich modifikáciami a propozíciami organizátorov. Účastníkmi súťaží sú študenti, ktorí tvoria družstvá na základe študijných skupín, študijných kombinácií, ročníkov, neformálnych skupín, prípadne výbery fakulty.
2/ Vysokoškolská liga
VŠL je súťažou vysokoškolských študentských družstiev, ktorá je zaradená do systému športových súťaží SAUŠ. Poskytuje možnosť študentom pravidelne športovať a súťažiť vo vysokoškolských ligách, poskytuje možnosť prezentovať fakulty v regiónoch a dáva priestor pre reprezentáciu fakúlt v oblasti športu. V bratislavskom regióne má VŠL dlhoročnú tradíciu, v ostatných regiónoch sa udomácňuje posledné 2 roky. V kolektívnych športoch môžu štartovať študenti, ktorí nehrajú najvyššie slovenské zväzové súťaže /extraliga/ a družstvá sú zložené maximálne z dvoch fakúlt. Snahou SAUŠ je dosiahnuť, aby tieto súťaže rozhodovali študenti.
Finále univerzít SR sa uskutoční v jednotlivých regiónoch, turnajovým spôsobom. Víťazná univerzita z regiónu postupuje do celoslovenského finále. Táto súťaž sa uskutoční vo vybraných športoch, každé dva roky. Víťazná univerzita získava možnosť zúčastniť sa na súťažiach EUSA.
3/ Regionálne súťaže
Organizátormi týchto súťaží sú regionálne rady SAUŠ prostredníctvom subjektov združených v SAUŠ a KTVŠ. Väčšinou sú to masové športové podujatia. Rozhodnutím jednotlivých RR to môžu byť zároveň postupové súťaže v jednotlivých športoch na AM SR a U SR, ktoré umožnia zodpovedným trénerom v jednotlivých športoch zostaviť výbery regiónov. Pre tieto súťaže sú platné všeobecné propozície vydané SAUŠ a upravené pre jednotlivé športy vychádzajúce z pravidiel športových zväzov.
4/ Akademické majstrovstvá Slovenska
Usporiadateľmi sú na základe návrhu predsedov športových komisií SAUŠ jednotlivé VŠTJ a VŠK v spolupráci s KTVŠ. Tieto súťaže sa riadia schválenými propozíciami vypracovanými pre jednotlivé športy podľa súťažných pravidiel príslušných športových zväzov. AM SR patria k vrcholným domácim podujatiam, na ktorých štartujú športovci s najvyššou športovou výkonnosťou. V kolektívnych športoch štartujú výbery jednotlivých regiónov /Bratislava, Západ, Stred a Východ/. Konajú sa v dvojročnom cykle v roku konania AMS ako kvalifikačné súťaže. V týchto súťažiach môžu štartovať aj študenti maturitných ročníkov stredných škôl.
5/ Slovenské univerziády
Usporiadateľmi sú na základe výberového konania jednotlivé univerzity a VŠ SR, ktoré sú poverené MŠ SR. Slovenská univerziáda ako vrcholná domáca súťaž vysokoškolákov sa koná každé štyri roky. U SR sa organizuje v letnej a zimnej časti, v ktorej sú zaradené povinné a výberové športy /na základe podmienok a tradícii organizátora/. SAUŠ stanovuje termín a podmienky konania. Tieto súťaže sa riadia schválenými propozíciami vypracovanými pre jednotlivé športy podľa súťažných pravidiel ŠZ. Na U SR štartujú športovci s najvyššou športovou výkonnosťou. V kolektívnych športoch štartujú výbery jednotlivých regiónov /Bratislava, Západ, Stred a Východ/.
6/ Európske súťaže – EUSA
Súťaže organizuje Európska asociácia univerzitného športu. Na týchto podujatiach štartujú výbery európskych univerzít.
Stratégia SAUŠ pre účasť:
- v termíne do konca januára príslušného kalendárneho roka zaslať na SAUŠ žiadosť o umožnenie štartu na podujatiach EUSA podľa športového kalendára /viď web stránka EUSA/
- prihlášku a korešpondenciu s organizátorom na podujatia EUSA zabezpečuje SAUŠ
- finančné náklady pre účasť zabezpečuje vysielajúca univerzita alebo VŠ
- SAUŠ tieto podujatia podporí podľa svojich finančných možností.
7/ Akademické majstrovstvá sveta /AMS/
Akademické majstrovstvá sveta sa konajú v športoch, ktoré nie sú zaradené do programu svetových univerziád každé dva roky. Organizátormi jednotlivých AMS sú národné vysokoškolské federácie, na základe rozhodnutia FISU.
Výber športov, prihlasovanie a účasť zabezpečuje SAUŠ.
8/ Svetové univerziády /SU/
Svetové univerziády sa konajú každé dva roky v letných a zimných športoch.
V letnej a zimnej časti sú zaradené povinné športy a organizátor si môže vybrať ďalšie športy na základe podmienok, tradícii a úspešnosti športov. Svetové univerziády patria počtom zúčastnených športovcov hneď za letné olympijské hry. V poslednom období je pravidlom, že sa organizujú v krajinách, ktoré úspešne kandidujú na usporiadanie olympijských hier.
Výber športov a nomináciu športovcov zabezpečuje SAUŠ v spolupráci so športovými zväzmi. Prihlasovanie, organizačné zabezpečenie výpravy a nomináciu schvaľuje SAUŠ.Zásady a postup pri schvaľovaní akademických reprezentantov a športových kolektívov pre účasť na AMS a SU:
• listom informovať príslušné športové zväzy o konaní SU a AMS / termín, miesto / ,
• predseda príslušnej športovej komisie SAUŠ v spolupráci s príslušným ŠZ zabezpečí aktuálny prehľad počtu a výkonnosti športovcov, ktorí spĺňajú podmienky pre účasť a majú predpoklady dosiahnuť stanovené výkony,
• generálny sekretár a viceprezident pre športy SAUŠ zvolá po predložení návrhov predsedov ŠK, zodpovedných zástupcov športových zväzov,
• prerokujú počty športovcov a doprovodu podľa kritérií FISU,
• zohľadnia výkonnosť, dosahované výsledky, zaradenie do štátnej reprezentácie a ostatné podmienky účasti,
• viceprezident SAUŠ pre športy následne predloží VV SAUŠ na schválenie športové odvetvia, ktoré sa môžu podľa ponuky organizátora AMS a SU týchto podujatí zúčastniť,
• po schválení účastí športových odvetví vo VV SAUŠ, spracuje generálny sekretár a viceprezident SAUŠ písomné dohody medzi SAUŠ a príslušným ŠZ o podmienkach účasti a zabezpečení prípravy,

V kolektívnych športoch je potrebné ešte zohľadniť:
• možnosti športových zväzov, ak športové odvetvie nebude vybrané a zaradené na AMS alebo SU /záleží od rankingu jednotlivých športových federácií, / kvalifikácie sa nehrajú /.,
• do rokovania o účasti zaradiť len športy ktoré majú v nominácii A reprezentačných a juniorských družstiev pre príslušný rok na súpiske reprezentantov- študentov,
• účasť na SU a AMS musí zapadať do prípravy na vrcholné podujatie príslušného športového zväzu,
• pri účasti na SU a AMS musí športový zväz participovať minimálne na zabezpečení prípravy ,

Podmienky účasti na vrcholných domácich a svetových podujatiach:
Štartovať môžu:
1. študenti všetkých foriem štúdia – bakalárske magisterské doktorandské
2. absolventi VŠ rok po skončení štúdia, vek max. do 28 rokov
3. študenti, občania SR, študujúci na VŠ v zahraničí a zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR

Podmienkou štartu je platný doklad o štúdiu:
1. index
2. ISIC karta
3. diplom o ukončení štúdia
4. študentský certifikát

Najbližšie šachové aktivity pripravované v rámci SAUŠ:
- v rámci programu Letnej univerziády (LU) SR 2016, ktorej organizáciou bola poverená STU Bratislava, sa v dňoch 5. – 9.9. 2016 uskutoční aj šachový turnaj vysokoškolákov za predpokladanej účasti max. 30 účastníkov (Propozície turnaja budú po definitívnom schválení zverejnené v tejto sekcii),

- stále sa rokuje s SAUŠ o dodatočnej možnosti vyslania šachistov na 14. AMS v r. 2016 do Abú Dhabí (SAE), keďže v prvom kole nebol šach medzi vybranými športmi.Hlavný problém sekcie šachu pri SAUŠ je nedostatočný prehľad o šachistoch, majúcich záujem a spĺňajúcich podmienky SAUŠ pre účasť na akciách nimi organizovaných, ako aj aktualizácia tohto prehľadu.
Pre zlepšenie tejto situácie bol napísaný aj tento príspevok a sú pripojené aj kontatné e-mailove adresy, na ktorých môžete získať bližľšie informácie, príp. podávať podnety do zlepšenie práce:
geffert@tuzvo.sk
sipeky@math.skVo Zvolene, 6.11.2015
doc. Ing. Anton Geffert, CSc.
predseda sekcie šachu pri SAUŠ
Laco Šipeky
sipkes
 
Príspevky: 91
Založený: St Jún 03, 2009 8:52 am

Naspäť na Vysokoškolský šach

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.