FINANCOVANIE SLOVENSKÉHO ŠACHU

Finančné zdroje, sponzorstvo a marketing, dotácie, účtovníctvo, dane, ...

Re: FINANCOVANIE SLOVENSKÉHO ŠACHU

Odoslaťod norbertsnv Ut Okt 04, 2016 4:44 pm

Ak som správne pochopil príspevok Igora Gažíka, tak 30.9. sa skončil termín na zápis do registra športových odborníkov ( samozrejme okrem tých čo sa nimi stanú až po 1.10. ) a od 1.10. budú môcť byť sankcionovaní za to že sa do registra nedali zapísať.
norbertsnv
 
Príspevky: 520
Založený: Po Jan 28, 2008 10:52 am
Bydlisko: Norbert Recký, Spišská Nová Ves

Re: FINANCOVANIE SLOVENSKÉHO ŠACHU

Odoslaťod Jozef Ut Okt 04, 2016 6:40 pm

Pojem "športový odborník" vznika iba v súčasnosti. Aké sú kritéria na to, aby som bol hodnotený ako organizátor. Nijaké nepoznám.SŠZ ich zverejnil? Je to len asi na mne či sa prihlásim ako organizátor alebo sa neprihlásim. Mám byť trestaný za to, že som sa neprihlásil do 30.9.? Až po 30.9. som nadobudol dojem, že by som sa mohol prihlásiť ako športový odborník- organizátor. Alebo som Váš výklad p. Recký zle pochopil ?
Jozef
 
Príspevky: 2141
Založený: Po Jan 28, 2008 1:06 pm

Re: FINANCOVANIE SLOVENSKÉHO ŠACHU

Odoslaťod LuboChess St Okt 05, 2016 9:43 am

Jozef pojem "organizátor" vrátane jeho oprávnení a povinností je definovaný v zákone č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení novely č. 440/2015 Z.z.

(viď najmä § 3 - pojem organizátor, § 10 hlavný usporiadateľ, § 12 usporiadateľ, § 11 bezpečnostný manažér či § 13a delegát zväzu).

Všetci sa len sústredili na nový zákon o športe č. 440/2015 Z.z., avšak na tento zákon č. 1/2014 Z.z. (i keď najväčší význam má pre futbal, hokej) sa akosi zabúda, pritom sa môže dotýkať i šachových organizátorov

(podujatie nad 300 účastníkov napr. ak by MSR mládeže presiahlo takú účasť, Open Tatry presiahli 200 ľudí už sú na hrane, v menšej miere povinností, ale aj pod 300 osôb a ďalšie povinnosti ak by sa konalo mimo športového zariadenia (u nás nejaká simultánka alebo akcia vonku, medzinárodné podujatia)
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: FINANCOVANIE SLOVENSKÉHO ŠACHU

Odoslaťod LuboChess St Okt 05, 2016 9:46 am

Druhá vec je či máme zosúladený Súťažný poriadok družstiev a jednotlivcov, GPX štatút a pod. s týmto zákonom. Samozrejme vždy má prednosť pri usporiadateľovi i organizátorovi to čo je v zákone než v našich interných predpisoch.
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: FINANCOVANIE SLOVENSKÉHO ŠACHU

Odoslaťod LuboChess St Okt 05, 2016 9:52 am

Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: FINANCOVANIE SLOVENSKÉHO ŠACHU

Odoslaťod LuboChess St Okt 05, 2016 10:11 am

Napr. pri MSR jednotlivcov alebo záverečnom trojkole extraligy alebo medzinárodnom turnaji hranie hymny (čo myslím organizátori u nás robia)

zabezpečiť na začiatku podujatia hranie štátnej hymny Slovenskej republiky, ak ide o medzinárodné podujatie, na ktorom súťaží družstvo alebo jednotlivec Slovenskej republiky alebo ide o finálové podujatie najvyššej celoštátnej súťaže,
j)


Napr. tento paragraf bol myslený na futbalové ligy v Dunajskej Strede (na šachu sa to zatiaľ nevyskytlo i keď človek nikdy nevie), ktorí rozostreli "vlajku 64 žúp" veľkého Uhorska pred Trianonom provokatéri z Maďarska


zabezpečiť, aby sa pri domácich podujatiach nepoužívali štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu podujatia,


Alebo z § 16 vybrané ustanovenia určite pomôžu i našim organizátorom (najmä s alkoholom než sme to mali len v SPD):

Účastníkovi podujatia sa zakazuje
a)
vnášať na miesto konania podujatia alebo používať pyrotechnický výrobok, strelnú zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, okrem ich použitia na výkon športovej činnosti,
b)
navštevovať podujatie zjavne pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,
c)
vnášať na podujatie alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí alebo vnášať na rizikové podujatie alkoholické nápoje s obsahom alkoholu vyšším ako 4,1 objemových percent alkoholu,

h/ požívať alkoholické nápoje počas premiestňovania sa na miesto konania podujatia alebo z miesta konania podujatia v priestoroch verejnej dopravy a hromadných dopravných prostriedkoch,


Druhá vec je ako by to vyzeralo v praxi ak by organizátor zasiahol proti alkoholikom na turnaji napr. počas MSR (B. Štiavnica zažila i také prípady) a ten by sa proti sankcii odvolal na VV SŠZ, kde medzi členmi VV máme i "fanúšikov alkoholických excesov".
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: FINANCOVANIE SLOVENSKÉHO ŠACHU

Odoslaťod Igorg St Okt 05, 2016 8:21 pm

Uvedeným som mal na mysli najmä problém odborníkov v športe a to najmä v súvislosti s deviatou časťou zákona po športe: SPRÁVNE DELIKTY A PRIESTUPKY § 95 a nasl.:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy ... aragraf-95
tak ako ste si už sami odpovedali...
Len ako príklad uvádzam povinnosti:
§ 95 Športová organizácia sa dopustí správneho deliktu, ak
a) vykonáva športovú činnosť ako športová organizácia bez zapísania v registri právnických osôb v športe podľa § 8 ods. 2,
b) nezabezpečí na výkon športovej činnosti, na ktorú sa vyžaduje odborná spôsobilosť, odborne spôsobilého športového odborníka podľa § 8 ods. 7,.....

§ 96 Priestupky ...
(3) Fyzická osoba sa dopustí priestupku, ak
a) vykonáva činnosť športového odborníka bez zápisu do príslušného registra podľa § 6 ods. 2, ....

§ 6
(1)Športovým odborníkom je
a) tréner a inštruktor športu,
b) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu,6)
c) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu,
d) fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť,
e) kontrolór športovej organizácie (ďalej len „kontrolór“),
f) funkcionár športovej organizácie,
g) dopingový komisár.
Igorg
 
Príspevky: 194
Založený: Ne Aug 08, 2010 9:59 pm

Re: FINANCOVANIE SLOVENSKÉHO ŠACHU

Odoslaťod pat Št Okt 06, 2016 2:50 am

Majú záležitosti s "registrom právnických osôb v športe" a "športovými odborníkmi" vplyv aj na registráciu na 2 % z daní?
pat
 
Príspevky: 179
Založený: Ut Mar 03, 2015 11:31 am

Re: FINANCOVANIE SLOVENSKÉHO ŠACHU

Odoslaťod LuboChess Št Okt 06, 2016 11:57 am

Pat závisí na aký účel

Podľa § 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z.z.

(5) Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi a použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, ak predmetom jeho činnosti sú

a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,

b) podpora a rozvoj športu,

c) poskytovanie sociálnej pomoci,

d) zachovanie kultúrnych hodnôt,

e) podpora vzdelávania,

f) ochrana ľudských práv,

g) ochrana a tvorba životného prostredia,

h) veda a výskum,

i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.Kebyže máte občianske združenie, neziskovú organizáciu poskytujúce všeobecne prospešné služby či iný oprávnený subjekt v zmysle § 50 ods. 4 cit. zákona o dani z príjmov,

kde je predmet činnosti (alebo aj predmet činnosti) napr. ľudské práva, životné prostredie, kultúrne hodnoty atď. (viď § 50 ods. 5 vyššie) tak môžeš byť prijímateľ asignačnej dane - 2%

bez toho, aby bola v registri PO v športe

Kebyže, že však klub ako o.z. chce prijímať prostriedky podľa písm. b/ podpora a rozvoj športu (čo je väčšina i šachových klubov)

bol by problém

športový klub (§ 15 zákona o športe) , resp. v širšom ponímaní športová organizácia (kam patrí i športový klub) - § 8 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

(1) Športovou organizáciou je právnická osoba, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová činnosť; športovou organizáciou nie je orgán verejnej správy.

(2) Športová organizácia sa povinne zapisuje do registra právnických osôb v športe.

(3) Športová organizácia vedie zdrojovú evidenciu osôb s jej príslušnosťou. O fyzických osobách sa v zdrojovej evidencii vedú údaje v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), d) až r), ods. 4 až 7.Inými slovami takýto šachový klub - občianske združenia ako športová organizácia musí byť povinná zapísaná v registri (bez ohľadu na 2% z daní) z titulu zákona o športe, ak chce vykonávať predmet činnosti - športovú činnosť

inak by sa dokonca dopustila správneho deliktu podľa § 95 ods. 1 zákona o športe (už to uvádzal i Igor)

(1) Športová organizácia sa dopustí správneho deliktu, ak
a) vykonáva športovú činnosť ako športová organizácia bez zapísania v registri právnických osôb v športe podľa § 8 ods. 2,


Samozrejme ak by vykonávala takú športovú činnosť (ilegálne) ani daňováci by to s vysokou pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou neuznali ako predmet činnosti podpora a rozvoj športu na ktorý možno použiť 2% z daní (viď vyššie § 50 ods. 5 písm. b/ zákona o dani z príjmov

(pokiaľ by to nemal klub - občianske združenie vo svojich stanovách a praktickej činnosti vykryté iným okruhom činnosti mimo športu v § 50 ods. 5 písm. a/
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: FINANCOVANIE SLOVENSKÉHO ŠACHU

Odoslaťod wlk1977 Po Jan 23, 2017 5:01 pm

Príspevok MŠVVaŠ uznanému športu 2017:
šach 89038 € - https://www.minedu.sk/data/files/6817_2017-prispevkyuznanymsportom.xls
( v roku 2016: 55 000 €)
wlk1977
 
Príspevky: 262
Založený: St Okt 01, 2014 1:58 pm

PredchádzajúcaĎalšia

Naspäť na Financovanie

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 2 hostí.