Z legislatívnych noviniek

Pravidlá šachu, ratingy, normy, súťažné poriadky, ...

Z legislatívnych noviniek

Odoslaťod LuboChess So Jún 30, 2012 9:23 pm

V tomto DF pokiaľ nebude témou osobitného DF sa budeme v pravidelných i nepravidelných intervaloch venovať aktualitám a novinkám zo sveta všeobecnej športovej legislatívy s dosahom na šach a špeciálnej šachovej legislatívy.

Najprv k slovenskej športovej legislatíve (s priamým i nepriamým dopadom na šach)

V súčinnosti s ministertvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a v zmiešaných pracovných (legislatívnych) komisii SOV, resp. SOŠV (po vytvorení jednotnej strešnej športovej organizácie), viď aj viewtopic.php?f=19&t=1264&start=70

sa plánuje/pripravuje nasledovné

• Pripraviť nový zákon o športe, (pozn. vrátane jeho unifikácie - doterajšie zákony č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre + ďalšie dielče predpisy sú v mnohom nevyhovujúce, resp. mnoho veci tam chýba, koncepcia do konca roku, zákon - I. štvrťrok 2015)
• Zadefinovať verejný záujem v športe z pozície štátu, (toto akútne chýba, napr. i pri financovaní športu, hoci každý sa týmto pojmom rátane politikov oháňa)
• Zadefinovať a vytvoriť štatút profesionálneho športovca, trénera, funkcionára, (ďalšia chýbajúca vec, ktorá vypadla v r. 2008, v súčasnosti sa všelijakými cestičkami obchádza pri mixe pracovného, obchodného a daňového práva)
• S výhľadom do budúcna upraviť vyhlášku o vzdelávaní v športe, (akútne i pre SŠZ problematika najmä akreditácii)
• Viac sa venovať otázke školského športu, (opäť i pre SŠZ - projekt CIS)
• Pri tvorbe legislatívnych podkladov nezabudnuť na právne normy a úpravy, ktoré vychádzajú z legislatívy EU,
• Podporiť a ponechať existenciu Dohôd o pracovnej činnosti a o vykonaní práce, (ich vypustenie či sťaženie by bola tragédiou pre šport vrátane šachu, napr. dohody rozhodcom, trénerom)
• V zákone o lotériách hľadať priestor na priamu podporu športu, (teraz sa peniaze nevracajú do športu ale mixujú do štátneho rozpočtu s ďalšími položkami)
• Zachovať asignačnú daň, (i šachové kluby z nej čerpajú, prípadne úvahy o zrušení by boli tragédiou)
• Podporiť vytvorenie rozhodcovského (arbitrážneho) súdu, (pri SOV/SOŠV pre všetky zväzy, doteraz má len SFZ - futbalisti)
• Vytvoriť jednotný a spoľahlivý informačný systém, ktorý by bol nápomocný športovému hnutiu (zatiaľ i SŠZ najmä sekretarit sa pasuje zatiaľ nie príliš funkčným systémom - centrálneho registra športovcov, registra zmlúv - dotýkajúcich sa výdavkov zväzu z peňazí čerpaných zo štátneho rozpočtu.

Na pôde SOV/SOŠV (kde je SŠZ členom) . nové stanovy + nový volebný poriadok v súvislosti s transformáciou na jednotnú športovú organizáciu
po vzore nemeckého DOSB (Deutscher Olympischer SportBund) po fúziu nemeckého športového zväzu a Národného olympijského výboru Nemecka s 27,6 milóna členmi - športovcami najväčšia organizácia v Nemecku (júl 2012 + november 2012 spojeného s voľbami už podľa nových pravidiel)
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Z legislatívnych noviniek

Odoslaťod LuboChess So Jún 30, 2012 9:44 pm

Z našich zväzových noviniek

- novelizácia Stanov SŠZ (26-27. 5. 2012 na konferencii), v súvislosti s transformáciou jednotnej strešnej organizácie + akreditáciou šachu (CIS), + technické zmeny
(zniženie nutnosti fyzických zasadnutí Rady, VV, šetrenie nákladov, elektronizácia), bližšie § znenie + dôvody v zápisnice z konferencie
v zazipovanej zložke k rok 2012 (konferencia Ružomberok), http://www.chess.sk/index.php?str=dokum ... onferencie zväzu
- v súvislosti s členským zas bude novelizovaný Sadzobník poplatkov a pokút + sú tam ďalšie úlohy vyplývajúce z konferencie majúce dopad na legislatívu

na prvom riadnom zasadnutí nového VV SŠZ 2012-2015 (ak nerátame nultý v rámci konferencie) prijatý Rokovací poriadok VV, s účinnosťou od 1. 7. 2012 avizovaný na konferencii (zakompované ustanovenia týkajúce sa VV zo stanov + zvyková prax a obyčaj zavedená v r. 2009-2012 vrátane zakotvenia náležitoti zápisnice z VV, lehoty na overovanie, zverejňovanie, rokovanie, pozvánky, výslovné ošetrenie rokovania per rollam - znenie tu http://www.chess.sk/index.php?str=dokum ... &skupina=Výkonný výbor/Rada

Zaujímavé, zhodou náhod že i český zväz na zatiaľ svojom poslednom júnovom zasadnutí prijal "Jednací řád VV, (podľa komuniké
http://www.chess.cz/www/informace/vv/za ... -sscr.html , samotný obsah Rokovacieho poriadku však ešte nie je zverejnený,
rovnako sa začali zaoberať projektom Šach na školách

Rokovací a volebný poriadok konferencie bol schválený na konferencii (viď prílohu zápisnice z konferencie), rokovací poriadok Rady z 13. 3. 2010 je tu
http://www.chess.sk/index.php?str=dokum ... upina=Rada SŠZ

z podnetu Kontrolnej komisie (i zvýšenia PHM za 3 roky) bola novelizovaná i ekonomická smernica SŠZ v časti cestovné, ďalšie komplexnejšie zmeny ju ešte len čakajú v súvislosti s finačnou reformou (v závislosti i na nové financovanie ministerstvá a ďalších zmien),
konsolidované úplne znenie (vrátane novely) účinnej od 1. 7. 2012 tu http://www.chess.sk/index.php?str=dokum ... na=Pravidlá/Rozhodcovia/Stanovy
samotná novela - príloha zápisnice z VV 23. 6. 2012 v L. Mikuláši http://www.chess.sk/index.php?str=dokum ... &skupina=Výkonný výbor/Rada
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Z legislatívnych noviniek

Odoslaťod LuboChess So Jún 30, 2012 9:55 pm

Ilustračný porovnávací príklad k náhrade cestovného

podľa zákona o cestovných náhradách (ŠŠZ používa s úsporných dôvodov nižšie sadzby v ekonomickej smernici než je zákonný nárok)


§ 7 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 1 písm. b/ opatrenia MPSaR č. 632/2008 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách)
- dĺžka trate cesta v zväzovej veci (napr. Bratislava – Liptovský Mikuláš a späť) 2x 291 km = 582 km
- náhrada za pohonné hmoty – na 100 km – spotreba 4,9 l *podľa technického preukazu
(*príkladmo pre účely výpočtu podľa typu vozidlo môže mať napr. 3,7 l ale i 7 l spotrebu na 100 km)

Cena Natural 95 = 1,543 €/ cena nafty v priemere k 11. 6. 2012 = 1,412 € na 1 l (podľa http://www.natankuj.sk)
- základná náhrada za osobné cestné motorové vozidlo (amortizácia) za každý 1 km od 1. 1. 2009 = 0,183 €
(do 31. 12. 2008 vyššia suma podľa opatrenia č. MPSaR č. 260/2004 Z.z. = 6,20 Sk/0,21 €)

- Spolu náhrada cestovného PHM + amortizácia vozidla (ilustračný príklad Natural spotreba 4,9 l):

[(582 km/100 km) x 4,9 x 1,543 €] + 582 x 0,183 € = 44+106,51 = 150,51 €

(úsporne vozidlo spotreba 3,7 l , = 139,74 € väčšia spotreba 7l = 169,37 pri nafte o niečo nižšie)

Podľa doterajšej ekonomickej smernice

Cesta vo zväzovej veci osobné motorové vozidlo (napr. Bratislava – Liptovský Mikuláš a späť)
582 km (2x291 km)

1 osoba – (sadzba 0,10 €/km) = 58,20 € (IC vlak viď nižšie 40,-€)
2-3 osoby (sadzba 0,13 €/km) = 75,66 € (IC 80/120,-€)
4-5 osôb (sadzba 0,17 €/km) = 98,94 € (IC 160/200,-€)

Podľa novelizovanej smernice (o 2, resp. 1 cent)

1 osoba – (sadzba 0,12 €/km) = 69,84 € (IC vlak viď nižšie 40,-€)
2-3 osoby (sadzba 0,15 €/km) = 87,30 € (IC 80/120,-€)
4-5 osôb (sadzba 0,18 €/km) = 104,76 € (IC 160/200,-€)


Cestovné vlakom – BA-LM (náhrada cestovného lístka)

Rýchlik II. trieda tam aj späť (aj keď nad 200 km BA – LM 286 km je nárok na I. triedu) = 25,40,- €
(2x12,70,-€)/1 osoba bez zľavy (so zľavou 19,06 €)

IC vlak (II. trieda) = 40,-€ (2x20 €)/1 osoba bez zľavy (zľava 26,-€/32,-€)
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Z legislatívnych noviniek

Odoslaťod LuboChess Ut Feb 05, 2013 6:58 pm

Na poslednom VV sa aktualizoval Sadzobník poplatkov a pokút, nedošlo k žiadnemu navýšeniu - s výnimkou aktualizácie členských poplatkov od 1. 1. 2013, tak ako sa to schválili na Konferencii
z tohto dôvodu i pre komfort OP klubov a členov, ktorí budú v tomto roku platiť už nové členské príspevky (vrátane výkladu jednotlivých kategoŕii) bola prijatá táto novelizácia

Viď uznesenie VV SŠZ
U11-01-2013

VV SŠZ schvaľuje návrh novelizácie Sadzobníka poplatkov a pokút SŠZ z 01. 07. 2010 (bod A.2, bod G a H) v nadväznosti na uznesenie Konferencie SŠZ pod bodom B.4 zo dňa 26. – 27. 05. 2012 v Ružomberku, účinného od 01. 01. 2013.

Úplne znenie Sadzobníka viď priamo tu
http://www.chess.sk/download/dokumenty/ ... 130101.pdf

alebo ako prílohu zápisnice VV SŠZ

http://www.chess.sk/download/dokumenty/ ... 1_2013.pdf
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Z legislatívnych noviniek

Odoslaťod Július Gajarský Št Feb 07, 2013 12:09 am

Ľubo - k sadzobníku pokút - jednoduchá otázka prosím jednoduchú odpoveď:
- dostali sme za porušenie súťažného poriadku - neodoslanie zápisu o stretnutí pokutu 15 Eur - ako to vykázať v účtovníctve na strane toho, čo pokutu platí a ako to vykáže SŠZ (KŠZ). Je príjem z pokút zdaniteľný?
Má právo občianske združenie (nemyslím teraz športový zväz) mať sadzobník pokút?
Július Gajarský
 
Príspevky: 1487
Založený: Po Jún 22, 2009 9:47 pm

Re: Z legislatívnych noviniek

Odoslaťod Ondrej Danada Št Feb 07, 2013 6:49 am

P. Gajarský,
pokuta zo strany organizátora podujatia (nie len od ŠTK za ligy ale aj pokuty môžu byť aj za neskoré prihlásenie sa na FIDE Opene, prepadnutie zálohy, ak niekto nedohrá súťaž do konca a pod.) sa účtujú rovnako ako výber/úhrada štartovného. Ide o osobité náklady/výnosy spojené s činnosťou OZ. Nemýľte si to s účtom určeným na účtovanie pokút, kde sa účtujú pokuty zo strany štátu (tie nie sú ani daňovo uznateľný náklad a tvoria pripočítateľnú položku). Na účet pokút sa neúčtujú ani zmluvné pokuty, tie daňovo uznateľný náklad tvoria.
Obrázok používateľa
Ondrej Danada
 
Príspevky: 1486
Založený: Po Nov 17, 2008 7:17 pm
Bydlisko: Bratislava

Re: Z legislatívnych noviniek

Odoslaťod dubravan Ne Feb 10, 2013 4:27 pm

Tak ako píše Ondrej. Len otázka bola aj na druhú stranu, malo by to byt cele takto:

Strana prijimatela: prijem z organizovania podujati / zdanovana cinnost
Strana platitela: sluzby / zdanovana cinnost (danovo uznatelne)

Bolo by dobre aby strana prijimatela vystavila na konci sutaze na pokuty fakturu.

Po dohode oboch stran sa to da uctovat aj ako : Prispevky inym subjektom / nezdanovana cinnost

Uvadzam schvalne tie nazvy, ktore mate potom na vykaze OZ pre Danovy urad.

Ak som sa niekde pomylil, opravte ma.
Obrázok používateľa
dubravan
 
Príspevky: 145
Založený: Ut Okt 18, 2011 9:00 pm


Naspäť na Rozhodovanie

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 5 hostí.