Zmluvy o súčinnosti SŠZ a KŠZ

Pravidlá šachu, ratingy, normy, súťažné poriadky, ...

Zmluvy o súčinnosti SŠZ a KŠZ

Odoslaťod LuboChess Pi Apr 20, 2012 4:13 pm

Nakoľko je v slovenskom šachu právny stav taký, že tu máme 9 samostatných právnych subjektov - samostatné právnicke osoby - občianske združenia (Slovenský šachový zväz + 8 krajských šachových zväzov kopírovaných podľa VÚC),
ktoré majú za úlohu organizovať a riadiť šachový život na Slovensku v praktickom šachu je žiadúce tento stav i "zlegalizovať" do právnej formy tzv. zmluvami o súčinnosti podľa nasledovnej právnej úpravy

§ 16 zákona č. 83/1990 Zb. o občianskych združeniach v znení neskorších predpisov

Zmluvy o súčinnosti

(1) Združenia môžu medzi sebou uzavierať zmluvy o súčinnosti na dosiahnutie určitého cieľa, prípadne na uplatňovanie iného spoločného záujmu. Na platnosť zmluvy treba písomnú formu.

(2) Zmluvou o súčinnosti sa vymedzí účel súčinnosti, spôsob jej vykonávania, práva a povinnosti zúčastnených združení a prostriedky, ktorými na súčinnosť prispievajú. Pre zväz platia obdobne ustanovenia tohto zákona; ak ide o zväz odborových organizácií alebo zväz zamestnávateľov, platí obdobne ustanovenie § 9a.

(3) zrušený

(4) Zmluvou o súčinnosti sa môže ustanoviť, že zmluva stratí účinnosť dohodou zúčastnených združení, dosiahnutím cieľa, pre ktorý bola uzavretá, alebo inou skutočnosťou v zmluve uvedenou.Hromadnú zmluvu o súčinnosti by mali podpísať za SŠZ (po vyjadrení názorov delegátov konferencie) novozvolené štatutárne orgány SŠZ (prezident + ďalší člen VV zmysle stanov SŠZ) na strane jednej
s predstaviteľmi štatutárnych orgánov 8 KŠZ (predsedov KŠZ, resp. iných štatutárov a orgánov podľa jednotlivých krajských stanov).

Je teraz technický detail či by sa to udialo priamo na záver konferencie po skončení volebného aktu, keďže možno skôr očakávať po prípadných pripomienkach (najmä v závislosti ako schváli členské a podiely KŠZ), kým sa vypracujú čistopisy, resp. KŠZ si to ešte prejdú vo svojich novozvolených orgánoch v záujme serióznosti, napriek tomu, že na akt uzavretia zmlúv stačí podpis štatutára, resp. v závislosti od pravidiel v jednotlivých krajských stanovách by sa podpisovanie zmluvy odložilo napr. na žrebovanie extraligy, či živých šach na MSR v mesiach júl 2012 (čím by bol čas mesiac a pol).

Rozhodný okamih však nastal teraz v konferenčnom období, keďže na konferencii 2009 to nebolo možné, mnohé krajské zväzy ešte ako samostatné právne subjekty neexistovali, resp. boli len procese zakladania.

Využívam toto fórum, aby sa sem písali nápady, čo by ste si predstavovali, žeby mali zmluvy o súčinnosti obsahovať.

Chválim Trnavský KŠZ, že na svojej krajskej konferencii dal mandát novozvolenému predsedovi KŠZ Rudovi Diviakovi na takýto podpis, pričom p. Diviak mi po e-mailových konzultáciach i prisľúbil, že mi rovnako pošle i nejaké podnety.

Samozrejme i ja mám v hlave čo všetko by tak mohlo byť, ale aby to zas nebolo tak, že tu niekto niečo predloží už v paragrafovej podobe a potom namiesto diskusie "Ako vylepšiť" sa to tradične zvrhne "Len kto s čím nesúhlasí, bez podnetu ako zmeniť, vylepšiť, resp. bude sa plytvať čas a energia nad jedným nepodstatným slovíčkom

očakávame najprv podnetné príspevky diskutujúcich,

snáď len prezradím toľko ako ideu

- určite by to nemali ísť príliš do detailov, skôr niečo rámcové čo má šancu prežiť aj viac ako 3 volebné roky
- malo by to byť založené na princípe jednak autonómie zmluvných strán rešpektujúc, že každý subjekt je samostatná právnicka osoba,
- na druhej strane by tu mal byť určitý prvok hierarchie či subordinácie, najmä pri vymedzení kompetencií - práv a povinností SŠZ a KŠZ
(napr. i doteraz rešpektované delenie líg extraliga až 2. liga v regulácii SŠZ, 3. ligy až nižšie - KŠZ, preskúmavice orgány, predpisy ich vzťah)
- základný finačný rámec (predovšetkým mechanizmu prerozdeľovania členského v závisloti čo schváli konferencia, prípadne čo, za čo, spoločné projekty
napr. k Projektu šach na školách , reginálnych a národných tréningových akadémií ap.)

Ring je voľný :!:

(P.S. prosím Vás len nie štýlom, čo si zas LuboChess vymyslel, je to akútna požiadavky doby i viacerých účastníkov či dotknutých subjektov, ja len predkladám ako to elegatne právne vyriešiť v zmysle § 16 zak. č. 83/1990 Zb.
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Zmluvy o súčinnosti SŠZ a KŠZ

Odoslaťod LuboChess Pi Apr 20, 2012 4:20 pm

Btw. jedna z pripomienok na I. Športovom fóre 2012 v Bratislave bola, aby si športové zväzy vytvorili podľa možnosti štruktúru svojich orgánov, zložiek kopírujúcich krajskú štátnu správu resp. samosprávu Vyšších územných celkov
i kvôli financovaniu či hľadaniu partnerských subjektov pri finacnovaní a podpore (VÚC, regionálne školstvo atď vs. Majstrovstvá kraja v danom športe). Takže môžme byť trošku s uspokojením konštatovať, že mi takúto štruktúru už vybudovanú máme.
Obrázok používateľa
LuboChess
 
Príspevky: 3622
Založený: Pi Feb 01, 2008 9:11 pm
Bydlisko: Bratislava/Poprad

Re: Zmluvy o súčinnosti SŠZ a KŠZ

Odoslaťod Machník Pi Apr 20, 2012 7:50 pm

Podľa môjho jednoduchého pohľadu tvrdiť, že v slovenskom šachu máme 9 právnych subjektov je neskutočne chybná myšlienka. Máme niekoľko sto právnych subjektov v jednotlivých kluboch a oddieloch. Tu by bola potrebná zmluva, ktorá ba definovala vzťah SŠZ s klubom!! Jednoducho kto čo je povinný pre toho druhého zabezpečiť a kto za čo zodpovedá.

Je mimo iné zaujímavé postavenie KŠZ v tomto terajšom systéme keď kraje nevedia predložiť ani jednu členskú prihlášku a ani jeden zmluvný vzťah s klubmi. Tvrdiť, že členstvo v SŠZ je aj členstvom vo KŠZ nie je pravdivé ak je ten KŠZ samostatným právnym subjektom. Súčasný stav je právny nedorobok a to, že sa robia krajské konferencie a volia štatutári kraja je podľa mňa chybný postup keď kraj nemá evidenciu členov vo forme členskej prihlášky.

Kraje v terajšej forme boli nasilu vymyslené a ako samostatná právna jednotka by mali zaniknúť.

Mala by ich nahradiť krajská pobočka SŠZ (teraz po novom šachová akadémia), ktorá by zabezpečila primerané služby a primeraných odborníkov vykonávajúcich tieto služby. ! Malo by to určite svoje výhody najme v lepšom riadení toku financií a šachového života pomocou jednej organizačnej štruktúry jedného právneho subjektu.

Alebo ak majú byť KŠZ samostatné právne jednotky tak ja čo hrám len a len krajské ligy rád sa prihlásim len do KŠZ (zruším svoje členstvo v SŠZ), ak mi kraj zabezpečí minimum mojich šachových potrieb. Organizovanie súťaží a výpočet národného (krajského?) ELA.
Treba tieto vzťahy dať do poriadku.
Ak som sa v niečom pomýlil opravte ma.
Machník
 
Príspevky: 276
Založený: St Mar 12, 2008 9:44 am

Re: Zmluvy o súčinnosti SŠZ a KŠZ

Odoslaťod Rudolf Diviak Ut Apr 24, 2012 3:33 am

V poslednom období som sa dosť zaoberal problematikou vzťahu Krajských šachových zvazov a Slovenského šachového zvazu. Prišiel som k záveru, že tieto samostatné organizácie sú jediným logickým celkom a zachovanie ich súčasnej štruktúry je prioritným záujmom šachového hnutia. Zaujal ma prispevok pána Machníka, v závere ktorého je výzva na polemiku, tak si trúfam niekoľko svojich záverov zverejniť.
Právna forma SŠZ, KŠZ a klubov je rovnaká, všetko sú to združenia, ktoré vznikli na základe Zákona o združovaní občanov. Z definície zákona vyplýva, že občania sa združujú na základe spoločného záujmu a v našom prípade je to záujem o hru s menom šach. Založenie klubu ako právnickej osoby má svoje veľké výhody, ale aj veľké nedostatky. Výhodou je, že vzniknutú právnickú osobu uznáva štát za subjekt, ktorý smie prijímať dotácie, dary, získavať finančné prostriedky na svoju činnosť. Nevýhodou je, že štát ukladá aj povinnosti (napr. vedenie účtovníctva, matriky, zápisníc zo zhromaždení členov,...). Tieto povinnosti nás zdržujú a uberajú nám z času, ktorý by sme mohli využiť na to hlavné, teda hranie šachu. V kluboch hľadáme riešenie problému a zvolíme si výbor, vyberieme dobrovoľníkov z našich radov, oni za nás tie nepríjemné povinnosti voči štátu plnia a my si už myslíme, že máme vystarané a budeme iba hrať šach. Potrebujeme však súpera, súťaž, rozhodcu a ešte niekoho, kto nám zverejní výsledky zápasov, zostaví tabuľku, vyrieši spory,... Potrebujeme toho oveľa viac, než by sa na prvý pohľad zdalo, potrebujeme niekoho, kto nám toho rozhodcu vyškolí, kto nám vypracuje pravidlá súťaží,... Zákon vo svojej múdrosti nám prichádza na pomoc a ponúka nám možnosť vytvoriť ďaľsie združenie, ktoré bude za nás všetky tieto úlohy riešiť. Pre nás je takým združením Slovenský šachový zvaz. Mali sme historické šťastie a vlastníme celoslovenské profesné združenie, ktoré ako právnicku osobu rešpektuje nielen štát, ale aj medzinárodné organizácie. Štát dokonca na našu záujmovú činnosť prispieva každoročne nemalou finančnou čiastkou. My v diskusii o zvýšení členského podráždene reagujeme na oprávnenú snahu vedenia zvazu zvýšiť členské príspevky, považujeme tú čiastku za neprimeranú, no súčasne nechceme zobrať na vedomie, že štát nám prispieva trojnásobne vyššou sumou. Musíme si uvedomiť, že v podobe Zvazu máme obrovský majetok, pozostávajúci z nehmotného duševného vlastníctva, ale aj zaručených príjmov od štátu pre budúce obdobia. Sme morálne povinní tento majetok aktívne chrániť. Do tejto štruktúry klubov a Slovenského šachového zvazu máme " vmontované " krajské šachové zvazy, úlohu ktorých pán Machník vidí takto:

Kraje v terajšej forme boli nasilu vymyslené a ako samostatná právna jednotka by mali zaniknúť.

Mala by ich nahradiť krajská pobočka SŠZ (teraz po novom šachová akadémia), ktorá by zabezpečila primerané služby a primeraných odborníkov vykonávajúcich tieto služby. ! Malo by to určite svoje výhody najme v lepšom riadení toku financií a šachového života pomocou jednej organizačnej štruktúry jedného právneho subjektu.


Ja vidím úlohu krajských združení v inom svetle. Prvoradou a nenahraditeľnou je politická úloha ochrany majetku, záujmov členov združenia a smerovania slovenského šachu. Nie je to tak dávno, keď slovenský šach stál na pokraji kolapsu, nemal žiadne finančné prostriedky, ministerstvo pozastavilo zvazu poskytovanie dotácií a svetová šachová federácia vyradila našich členov z evidencie. Ryba smrdí od hlavy a zodpovednosť aj v tomto prípade ležala na pleciach nami zvolených predstaviteľov zvazu. Záchrana prišla v podobe konferencie, najvyššieho orgánu, ktorý sa formuje z nezávislých zástupcov všetkých krajských združení. Tento systém preukázal svoju funkčnosť v roku 2003 a funguje naďalej. Ja tvrdím, že sa aj v roku 2012 uskutočnia krajské konferencie, že na nich budú zvolení delegáti na celoslovenskú konferenciu SŠZ, že zvolení delegáti na konferenciu SŠZ skutočne prídu a urobia múdre dlhodobé strategické rozhodnutia, ktoré budú chrániť záujmy všetkých klubov a ich členov.

Pán Machník navrhuje " demontáž " tohoto politického systému a jeho zámenu regiónálnymi pobočkami podriadenými centru. Kto bude túto štruktúru kontrolovať? Centrálne riadenie šachu pochybilo v nedávnej minulosti a to isté sa može stať aj v budúcnosti. História pozná mnoho úsmevných, ale aj poburujúcich prípadov zmeny smerovania organizácie, nasledujúcej za zmenou jej štatútu. Uvediem iba jeden príklad. Pri rozdelení Česko-Slovenska bol vysporiadaný spoločný majetok v pomere 2:1. Takto vznikli aj nové Československé aerolínie, nová spoločnosť, v ktorej malo Česko dve tretiny majetku a hlasov, Slovensko jednu tretinu. Na prvom zasadaní valného zhromaždenia tejto spoločnosti odhlasovali zmenu názvu na České aerolínie. Slovensko neprišlo o majetok, iba o politický vplyv. Neskorej prestali České aerolínie lietať do Bratislavy.

Neriskujme, zmeny štatútu robme uvážlivo. Krajské organizácia riadené dobrovoľníkmi nás nič nestoja. Vo všetkých krajoch sa na dobrej úrovni odohrali krajské súťaže, v mnohých krajoch KŠZ mali aj výsledky pri rozvoji športového odvetvia. Ten "legislatívny chaos" vo vzťahoch SŠZ, KŠZ a klubov sa dá jednoducho vyriešiť, pán Ch. navrhuje právne čistú a reálne účinnú formu zmlúv o súčinnosti. Krajská konferencia v Trnave otvorila pre KŠZ Trnava takémuto postupu dvere dokorán. Nepremeškajme túto šancu posilniť pozíciu slovenského šachu. Nemusí sa zopakovať.
Rudolf Diviak
 
Príspevky: 122
Založený: Ut Feb 05, 2008 8:33 am

Re: Zmluvy o súčinnosti SŠZ a KŠZ

Odoslaťod mishik Ut Apr 24, 2012 12:17 pm

kde sa tu dava LIKE?
Obrázok používateľa
mishik
 
Príspevky: 780
Založený: Po Sep 08, 2008 10:43 am

Re: Zmluvy o súčinnosti SŠZ a KŠZ

Odoslaťod jogo Ut Apr 24, 2012 12:25 pm

Asi chces nieco taketo:
http://www.phpbb.com/customise/db/mod/thanks_for_posts/
staci len nahodit...
jogo [Bury Rastislav]
http://chess-calendar.eu
Obrázok používateľa
jogo
 
Príspevky: 1139
Založený: Po Jan 28, 2008 5:39 pm
Bydlisko: Búry Rastislav, Bratislava

Re: Zmluvy o súčinnosti SŠZ a KŠZ

Odoslaťod Július Gajarský So Sep 29, 2012 7:11 pm

...ako sa vyvíja situácia zo zmluvami o súčinnosti po konferencii - alebo otázku možno postaviť trocha inak - ako sa "formuje" spolupráca medz SŠZ a KŠZ?
Július Gajarský
 
Príspevky: 1487
Založený: Po Jún 22, 2009 9:47 pm


Naspäť na Rozhodovanie

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.