Smernica pre používanie a správu diskusného fóra Slovenského

Pravidlá, štruktúra, návrhy na zlepšenia, dotazy na admina

Smernica pre používanie a správu diskusného fóra Slovenského

Odoslaťod rastík Št Sep 06, 2018 10:26 pm

dovolím si tu čosi zverejniť ako úplne nekompetentná osoba, nejaký náhodný šachový právnik by azda mal problém s účinnosťou -)
formátovať sa mi to už nechce, nikdy nie je čas urobiť to poriadne, ale vždy sa nájde čas urobiť to ešte raz


§ 1 Cieľ smernice a rozsah pôsobnosti
1. Cieľom tejto smernice je:
a. Stanoviť stratégiu riadenia diskusného fóra Slovenského šachového zväzu (ďalej len SŠZ) ako komunikačného média SŠZ.
b. Určiť zodpovednosti a kompetencie vo vzťahu k správe diskusného fóra.
c. Ustanoviť pravidlá diskusie, spôsobov dohľadu nad ich dodržiavaním a možných sankcií za ich porušovanie.
d. Vymedziť osobné údaje spracúvané v diskusnom fóre ako informačnom systéme.
2. Táto smernica je záväzná pre:
a. Členov mediálnej komisie SŠZ.
b. Členov výkonného výboru SŠZ a všetkých orgánov ním zriadených.
c. Všetkých používateľov diskusného fóra bez ohľadu na členstvo v SŠZ.
§ 2 Predmet diskusie
1. Predmetom diskusie diskusného fóra je šach a témy súvisiace so šachom.
2. Diskusné fórum je apolitické. Diskusné príspevky smerujúce k propagácii, kritike alebo iným obdobným vyjadreniam voči politickým subjektom, politikom alebo politickým názorom sú prísne zakázané.
3. Neprípustné sú príspevky obhajujúce alebo podnecujúce násilie, fanatizmus, rasizmus, politickú, občiansku, rasovú, národnostnú, náboženskú a inú neznášanlivosť a nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám.
§ 3 Zásada ochrany záujmov SŠZ
1. Prevádzkovateľom diskusného fóra je SŠZ.
2. Používatelia diskusného fóra nesmú svojimi diskusnými príspevkami poškodzovať dobré meno šachovej hry, SŠZ ani ohrozovať jeho oprávnené záujmy.
3. Pre zabezpečenie ochrany dobrého mena SŠZ a jeho záujmov je administrátor diskusného fóra oprávnený prijať primerané organizačné a technické opatrenia (viď. § 8 písm. 1).
4. Témy, o ktorých Mediálna komisia SŠZ rozhodne, že nie je vhodné, aby boli diskutované verejne, budú prístupné iba registrovaným používateľom.
5. Poškodzovanie dobrého mena šachovej hry, SŠZ alebo ohrozovanie jeho oprávnených záujmov závažným spôsobom používateľom, ktorý je členom SŠZ, je disciplinárnym previnením, za ktoré môže byť vedené disciplinárne konanie.
§ 4 Zásada otvorenosti
1. Diskusné fórum je verejne prístupné. Prispievať môžu iba registrovaní používatelia.
2. Registrácia je štandardne voľne prístupná bez schvaľovacieho procesu a anonymná.
3. Opätovná registrácia pre používateľov, ktorým bola uložená sankcia, nie je povolená, pokiaľ mediálna komisia alebo kontrolný orgán nerozhodnú inak.
4. Administrátor fóra je pri otvorenosti registrácie s cieľom zabezpečiť dodržiavanie predmetu diskusie podľa § 2 povinný prijať primerané organizačné a technické opatrenia tak, aby sa mohli registrovať iba osoby, ktoré sú šachisti alebo je predpoklad, že chcú diskutovať o šachu a súvisiacich témach.
5. V prípade opakovaného porušovania bodu č. 3 je administrátor diskusného fóra oprávnený dočasne obmedziť otvorenosť registrácie na dobu nevyhnutnú pre vyriešenie situácie inými opatreniami.
§ 5 Zásada minimalizácie zásahov
1. Diskusné fórum podporuje pluralitu názorov.
2. Diskusia nie je nijakým spôsobom cenzurovaná za predpokladu, že je v súlade s predmetom oprávnené záujmy podľa § 3 a nebola vedená opätovne registrovanou osobou podľa § 4 ods. 3.
3. Používateľ nemá právo na zmazanie svojho konta so všetkými svojimi príspevkami a takejto žiadosti sa nevyhovuje.
4. Požiadavke na zmazanie príspevku iného používateľa, ktorý nie je v rozpore s touto smernicou ani všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, a to bez ohľadu na to, či sú v príspevku uvedené pravdivé údaje sa nevyhovuje.
5. Nie je úlohou členov mediálnej komisie ani administrátora diskusného fóra, aby preverovali a posudzovali, či niekto vo svojich príspevkov uvádza pravdivé informácie.
§ 6 Zodpovednosti a kompetencie
1. Za prevádzku diskusného fóra na úrovni infraštruktúry zodpovedá osoba, ktorá je touto činnosťou iným interným predpisom alebo uznesením poverená. Ak takáto osoba poverená nie je, zodpovedný je VV SŠZ.
2. Za prevádzku diskusného fóra na aplikačnej úrovni, najmä čo sa týka jeho nastavení, zodpovedá administrátor diskusného fóra.
3. Za obsah diskusných príspevkov sú zodpovedné osoby, ktoré príspevky vložili.
4. Za dohľad nad dodržiavaním pravidiel diskusie a súlad príspevkov s touto smernicou zodpovedajú členovia mediálnej komisie, ktorým boli s ich súhlasom pridelené moderátorské práva.
5. Schvaľovanie zmien v smernici je v kompetencii VV SŠZ okrem zmien v § 7, ktoré môže schváliť aj Mediálna komisia za predpokladu, že zmeny nie sú v rozpore s inými ustanoveniami v tejto smernici alebo inom internom predpise SŠZ.
6. Administrátor diskusného fóra zodpovedá za zverejnenie aktuálneho znenia tejto smernice v diskusnom fóre.
7. Za zverejnenie aktuálneho znenia tejto smernice na webe SŠZ zodpovedá sekretariát.
§ 7 Pravidlá diskusie
1. Používateľom diskusného fóra je vždy fyzická osoba.
2. Každá fyzická osoba môže mať iba jeden používateľský účet do diskusného fóra.
3. Diskusné príspevky musia byť v súlade s predmetom diskusie podľa § 2.
4. Diskusné príspevky nesmú poškodzovať dobré meno šachovej hry, SŠZ ani ohrozovať jeho oprávnené záujmy podľa § 3.
5. V diskusii sa zakazujú vulgarizmy, urážky a osobné útoky.
6. Diskutujúci môže otvoriť akúkoľvek šachovú či so šachom súvisiacu tému. Mal by ju zaradiť do vhodného zoskupenia tém. Pred založením novej témy by sa diskutujúci mal presvedčiť, či daná téma nebola už v minulosti založená.
7. Príspevok, resp. jeho obsah či myšlienka sa nesmie opakovať vo viacerých témach ani v téme samotnej. Na príspevok sa je možné odkázať hypertextový odkazom v inej témy.
8. Všetky príspevky vrátane citátov musia byť v Slovenskom jazyku alebo musia obsahovať slovenský preklad, či výklad. Výnimkou z tohto pravidla je Český jazyk.
9. Zvýrazňovacie prostriedky sú určené na štruktúrovanie textu. Nesmú sa používať na upútavanie pozornosti. Výnimočne ich môže použiť na upútanie pozornosti administrátor na zvýraznenie dôležitého príspevku súvisiaceho s výkonom jeho funkcie.
10. Smajlíky, tabuľky, obrázky, odkazy, videá, partie a iné rozšírenia musia byť používané primerane a zmysluplne.
§ 8 Dohľad nad pravidlami
1. V prípade porušenia pravidiel diskusie môže moderátor zrealizovať jedno alebo viacero z nasledujúcich opatrení, o ktorom informuje dotknutého používateľa:
a. Napomenutie
b. Oddelenie/presunutie príspevku do novej/inej témy
c. Zmazanie príspevku
d. Dočasný ban (3 dni – 3 týždne)
e. Trvalý ban
2. Pri určení sankcie moderátor prihliada na závažnosť porušenia, frekvenciu a opakovanosť porušení dotyčnou osobou, následky porušenia a mieru, do akej porušenie narúša diskusiu.
3. V prípade zmazania príspevku musí byť príspevok zmazaný tak, aby zostala v pôvodnej téme v pôvodnom dátume a čase pod pôvodným používateľom zverejnená informácia o zmazaní, a to tak, aby bolo možné zmazaný obsah príspevku administrátorom spätne dohľadať.
4. Udelenie trvalého banu musí byť v diskusnom fóre zverejnené a zdôvodnené.
5. O uložení opatrenia podľa bodu 1 písm. a až d rozhodujú moderátori samostatne.
6. O uložení opatrenia podľa bodu 1 písm. e rozhoduje Mediálna komisia per rollam hlasovaním.
§ 9 Ochrana osobných údajov
1. SŠZ ako prevádzkovateľ podľa § 5 písm. o Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymedzuje diskusné fórum ako prostriedok pre spracovanie osobných údajov nasledovne:
a. Meno a priezvisko alebo prezývku, miesto bydliska, fotografiu a ostatné údaje poskytnuté v podpise za účelom identifikácie osoby autora príspevkov v prípade, že chce byť identifikovaný.
b. E-mailová adresa za účelom zasielania notifikácií a upozornení.
c. Dátum narodenia za účelom rozlíšenia, či je potrebný súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov.
d. Údaje o porušeniach pravidiel diskusie za účelom určenia nasledujúcej sankcie.
e. Údaje o dátume, čase a IP adrese prihlásenia sa pre kontrolu dodržiavania pravidla o jednom používateľskom účte pre jednu osobu a pre potreby dokazovania v prípadnom disciplinárnom konaní.
2. Všetky osobné údaje uvedené v bode č. 1 sú uchovávané po dobu existencie používateľského účtu. Všetky údaje podľa písm. a až c si vie používateľ upraviť sám okrem prihlasovacieho mena.
3. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov podľa bodu č. 1 je súhlas dotknutej osoby.
4. Používateľ môže po odstránení všetkých osobných údajov podľa bodu č. 2 požiadať prostredníctvom sekretariátu o odovzdanie svojho používateľského účtu. Administrátor diskusného fóra na základe takejto žiadosti vykoná zmenou názvu prihlasovacieho účtu pseudonymizáciu, čím údaje podľa bodu č. 1 písm. d a e prestávajú byť osobnými údajmi, keďže nie sú už naviazané na konkrétnu osobu.
5. Zverejňovanie osobných údajov priamo v texte diskusných príspevkov je zakázané, a to bez ohľadu na súhlas dotknutej osoby, ani vlastných osobných údajov.
§ 10 Prechodné ustanovenia k 15.7.2018
1. Úloha č. 03-04-2017 uložená VV SŠZ predsedovi komisie IT sa ruší. Administrátor obnoví prístupy všetkým používateľom, ktorí boli v súvislosti s touto úlohou zablokovaní.
2. Na základe navrhnutých opatrení Kontrolóra SŠZ z kontrolnej činnosti zo dňa 9.4.2018 na základe podnetu dotknutej osoby zo dňa 22.2.2018 vo veci udelenia banu na diskusnom fóre SŠZ sa ruší rozhodnutie administrátora. Administrátor fóra obnoví prístupy všetkým používateľom uvedeným v navrhovanom opatrení.
§ 11 Rušiace a záverečné ustanovenia
1. Pravidlá diskusného fóra zverejnené na webe viewtopic.php?f=10&t=1099 sa rušia a nahrádzajú touto smernicou.
2. Závery zo spoločného rokovania komisií ku stratégii správy diskusného fóra SŠZ zo dňa 14.10.2015 v Bratislave sa rušia a nahrádzajú touto smernicou.
3. Táto smernica nadobúda platnosť dňom schválenia VV SŠZ a účinnosť dňom zverejnenia na diskusnom fóre.
V Bratislave 10.7.2018
Mgr. Ondrej Danada Ing. Zdenek Gregor
Administrátor diskusného fóra Prezident SŠZ
najväčší slovenský šachový amatér -)
Obrázok používateľa
rastík
 
Príspevky: 308
Založený: Št Nov 05, 2009 7:52 pm

Naspäť na Fórum o fóre SŠZ

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.